Krížová cesta detí

Kríž je symbolom nekonečnej Božej lásky k človeku. “Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych!” Túto pravdu našej viery prváci spoznávali aj prostredníctvom krížovej cesty, ktorej súčasťou sa stali sami. Nechajme sa vtiahnuť spolu s nimi do príbehu vykúpenia každého jedného z nás.

Žiaci 1. A

Naša pȏstna príprava

Stať sa dobrým človekom, je cieľom každého z nás. Čo to však znamená? Je to každodenný zápas s lenivosťou, strachom, neporiadkom i s rozličnými lákadlami, ktoré na nás číhajú z každej strany. Tento zápas nám umožňuje rásť vo vzťahu k Bohu i k ľuďom okolo nás. Môžeme rozvíjať svoje dobré vlastnosti, dary a talenty, ktoré sme dostali od nášho Nebeského Otca.

Pôst tela je pokrm pre dušu!“ (sv. Ján Zlatoústy)

Pochválený buď Ježiš Kristus, milí rodičia, žiaci.

Popolcovou stredou sa začalo pôstne obdobie. Aj my sa chceme čo najlepšie pripraviť na veľkú noc

Prvý stupeň prvý a druhý ročník budú vyfarbovať kvietočky pri splnení jednotlivých úloh. Takto postupne zakryjú tŕňovú korunu. Poprosím vás, milí rodičia, aby ste deťom pomohli pri plnení úloh, prípadne ich spolu s nimi plnili.

Tretí, štvrtý a piaty ročník: spolu so žiakmi pôjdeme s Ježišom do Jeruzalema. Všimneme si veľké kamene, to sú nedele (Júdska púšť, hora premenenia, Sychar…). Na druhom liste sú pôstne úlohy, ktoré sú označené farbou. Vždy pri večernej modlitbe majú za úlohu vyfarbiť jeden kameň podľa splnených úloh. Môžu si  spokojne tieto úlohy zmeniť, pridať.
Milí rodičia, pridajte sa aj vy pri plnení úloh, napr. modlitba, čítanie zo sv. písma, online sv. omša…

Modrá- prečítať si príbeh zo sv. písma

Červená- modlitba ranná a večerná

Zelená- zriekol som sa …- napr. telka, mobil, sladkosť…

Hnedá- pomohol som…

Žltá- sv. omša online

Oranžová- plním si svoje šk. povinnosti

Šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročník:

Ich úlohou je prijať výzvy a tak sa pripraviť na veľkú noc. Začneme od pondelka po prvej pôstnej nedeli. Vždy pri večernej modlitbe sa pomodlíme modlitbu, ktorá je pod týždňom.

Ak súhlasíte, navrhujeme všetky tieto pôstne prípravy obetovať za nás, naše rodiny, školu. Pridajte tam aj svoje úmysly. Držme si palce a dúfam, že sa čoskoro vidíme.
Požehnaný pôstny čas.

Vaši katechéti

Sv. Mikuláš

V dnešných časoch, keď väčšina žiakov škôl je doma za notebookmi a počítačmi je o to dôležitejšie pripomínať si zvyky a tradície.

Preto aj napriek dištančnému vzdelávaniu prišiel aj  k nám na základnú školu Mikuláš a to hneď dvojmo. Navštívil všetky triedy 1. – 4. ročníka ZŠ. Samozrejme mnohí žiaci recitovali básničky, spievali pesničky, dokonca mali krátke vystúpenia. Mikuláš ide s dobou a pripojil sa online aj na viaceré hodiny našich starších žiakov. Sladkou dobrotou neobdaroval iba žiakov, ale aj učiteľov a všetkých zamestnancov školy.

Aj takto sme si spestrili predvianočný čas. Ďakujeme všetkým o zorganizovanie krásnej akcie.

Advent v 1.C

Adventné obdobie, ktoré bolo už tak dlho očakávané i v 1.C je konečne tu. Deti už pred mesiacom netrpezlivo čakali na tento vianočný čas a odrátavali dni do Vianoc. Teraz nám však v triede vznikol i adventný kalendár, pomocou ktorého sa deti môžu lepšie pripraviť na Vianoce prostredníctvom malých úloh, za ktoré sme vďační  pani katechétke Helenke. V balíčkoch môžu nájsť i rôzne prekvapenia na každý deň, či už to je sladká odmena alebo i niečo, čo sa však nedá zjesť, ale slúži viac na potešenie. K adventu však aj neodmysliteľne patrí adventný veniec, ktorý nám prišiel posvätiť pán kaplán Lukáš. Každý deň sa v našej triede zapaľuje adventná svieca, pekne postupne, i keď by už deti najradšej videli svietiť všetky štyri sviece. Na to si však ešte budeme musieť počkať a dovtedy si užívať tento nádherný adventný čas.

Začalo sa adventné obdobie

Milé deti, milí žiaci!

Touto nedeľou sa začalo adventné obdobie. Je to pre nás požehnaný čas, kedy sa môžeme viac priblížiť k pánu Ježišovi. Aj cez tento advent sme si pre vás pripravili úlohy, ktoré budeme plniť buď samostatne alebo s triedou. 1. stupeň má v triede spravený adventný kalendár  a tieto úlohy:

Prvá adventná nedeľa

1.    Dnešnú svätú omšu obetujem za svoju rodinu, aby toto adventné obdobie sme sa spoločne viac priblížili k Ježišovi.

2.    Urobím aspoň jeden sebazápor- zrieknem sa sladkostí, televízie, hry na počítači, mobile…

3.    Dnes sa spýtam pri každom probléme, ťažkosti: Čo by urobila Panna Mária na mojom mieste? A pomodlím sa Zdravas Mária.

4.    Dnes budem rozdávať radosť úsmevom, službou.

5.    Dnes nepoviem ani jedno škaredé slovo a nebudem hundrať. Ak sa to stane tak sa pomodlím Zdravas Mária.

6.    Spolu s triedou sa pomodlím jeden desiatok ruženca v kaplnke.

7.    Bez vyzvania vyniesť smeti alebo umyť riad alebo…

Druhá adventná nedeľa

8.    Chcem si dnes viac uvedomiť Božiu prítomnosť. Dnes si viackrát poviem: Pán je so mnou. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému…

9.    Vyberiem si spolužiaka, s ktorým sa moc nehrám a dnešný deň mu budem pomáhať.

10.    Upracem si hračky.

11.    Večer sa pomodlím s rodičmi večernú modlitbu.

12.    Poslúchnem na prvé slovo pani učiteľku, rodičov.

13.    Spolu s triedou si prečítame nejaký príbeh zo svätého písma.

14.   Upracem si izbu bez vyzvania.

Tretia adventná nedeľa

15.    Spolu s rodičmi sa poďakujeme spoločne za všetko, čo nám   

        dáva. Pomodlíme sa spoločne Otče náš.

16.    Dnes nebudem jesť žiadne sladkosti a obetujem to za nejakého spolužiaka.

17.    Vyrobím darček pre spolužiaka, ktorému som niekedy ublížil a tým budeme zase kamaráti.

18.    Pôjdeme spoločne do kaplnky a vlastnými slovami sa pomodlíme spolu.

19.       Poďakujem sa pani učiteľkám tým, že im nakreslím, vytvorím darček.

20.       Pôjdem do kaplnky, pokloním sa a pomodlím pred svätostánkom.

21.       Pomôžem mamke bez reptania s upratovaním.

Štvrtá adventná nedeľa

22.       Pri adventnom venci sa spoločne s rodičmi poďakujem za všetko čo nám dáva a budeme ďakovať za dar viery.

23.       Nakresli svoj stromček, k nemu jasličky a k nim svoje srdce.

 
2. stupeň keďže majú dištančnú formu vzdelávania tak jednotlivé úlohy budú dostávať domov.Ich prvou úlohou bolo premeditovať úryvok zo sv. písma, ktorý nás vyzýva k očakávaniu Krista. Dúfame, že sa vám bude dariť plniť úlohy.

Ešte raz vám prajeme požehnaný advent. Vaši katechéti