Domov » O škole

O škole

Poslanie a vízia školy

“Katolícka škola má na jednej strane povinnosť rešpektovať zákonné ustanovenia a spoločenské zákony a dať do súladu s nimi svoje metódy, programy a štruktúry. Na druhej strane má povinnosť uskutočňovať svoj vlastný výchovný projekt, usilujúci sa uviesť do súladu ľudskú kultúru a ohlasovanie spásy a pomôcť študentom v realizácii nového stvorenia, pripraviť ich na poslanie dospelého občana. Ide celkove o projekt charakteristický, čo sa týka zamerania na zvláštne ciele, ktoré má uskutočňovať v spolupráci so všetkými svojimi súčasťami. Konkrétne tvorí projekt východiskový obraz, ktorý

” definuje identitu školy vyjadrením evanjeliových hodnôt, ktorými sa inšpiruje,

“upresňuje výchovné, kultúrne a didaktické ciele,

” zoznamuje s odovzdávaným obsahom a hodnotami,

“vymedzuje organizáciu a fungovanie,

” rozčleňuje niektoré časti ako dané, pozostávajúce zo zložky odbornej (ako sú učitelia, vychovávatelia), ďalej časti riadenej spoločne s rodičmi a študentmi a niektoré okruhy zverené slobodne iniciatíve rodičov a študentov,

“stanovuje spôsoby overovania a hodnotenia.”

( Náboženský rozmer výchovy v katolíckej škole, čl. 100)

Gymnázium sv. Vincenta de Paul je všeobecné štvorročné cirkevné gymnázium. V zmysle zákonov SR je vzdelanie získané na tejto škole rovnocenné so vzdelaním získaným na iných školách v SR

Priority školy:

” Vzdelávanie a výchovu postaviť na kresťanských hodnotách a duchovnom odkaze patróna školy.

” Posilniť vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov rozšíreným vyučovaním ale aj medzinárodnou spoluprácou.

” Zavádzať využívanie moderných informačných technológií do výchovno – vzdelávacieho procesu.

Hlavným poslaním školy je

” pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú pripravení úspešne študovať na všetkých typoch vysokých škôl a nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce.

” Ponúkať atraktívny učebný program, umožňujúci dynamicky reagovať na meniace sa výzvy a potreby spoločnosti. V snahe rozvinúť potenciál každého študenta vytvárať konštantne sa zlepšujúce podmienky na výchovu a formovanie slobodného, vzdelaného a zodpovedného študenta.

” Vo vzťahu učiteľ – žiak v duchu vízie školy pestovať vyvážený vzťah priateľa i odborníka tak, aby sa stal základnou silou pri dosahovaní cieľov.

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close