O škole

Poslanie a vízia školy

„Katolícka škola má na jednej strane povinnosť rešpektovať zákonné ustanovenia a spoločenské zákony a dať do súladu s nimi svoje metódy, programy a štruktúry. Na druhej strane má povinnosť uskutočňovať svoj vlastný výchovný projekt, usilujúci sa uviesť do súladu ľudskú kultúru a ohlasovanie spásy a pomôcť študentom v realizácii nového stvorenia, pripraviť ich na poslanie dospelého občana. Ide celkove o projekt charakteristický, čo sa týka zamerania na zvláštne ciele, ktoré má uskutočňovať v spolupráci so všetkými svojimi súčasťami. Konkrétne tvorí projekt východiskový obraz, ktorý

“ definuje identitu školy vyjadrením evanjeliových hodnôt, ktorými sa inšpiruje,

„upresňuje výchovné, kultúrne a didaktické ciele,

“ zoznamuje s odovzdávaným obsahom a hodnotami,

„vymedzuje organizáciu a fungovanie,

“ rozčleňuje niektoré časti ako dané, pozostávajúce zo zložky odbornej (ako sú učitelia, vychovávatelia), ďalej časti riadenej spoločne s rodičmi a študentmi a niektoré okruhy zverené slobodne iniciatíve rodičov a študentov,

„stanovuje spôsoby overovania a hodnotenia.“

( Náboženský rozmer výchovy v katolíckej škole, čl. 100)

Gymnázium sv. Vincenta de Paul je všeobecné štvorročné cirkevné gymnázium. V zmysle zákonov SR je vzdelanie získané na tejto škole rovnocenné so vzdelaním získaným na iných školách v SR

Priority školy:

“ Vzdelávanie a výchovu postaviť na kresťanských hodnotách a duchovnom odkaze patróna školy.

“ Posilniť vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov rozšíreným vyučovaním ale aj medzinárodnou spoluprácou.

“ Zavádzať využívanie moderných informačných technológií do výchovno – vzdelávacieho procesu.

Hlavným poslaním školy je

“ pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú pripravení úspešne študovať na všetkých typoch vysokých škôl a nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce.

“ Ponúkať atraktívny učebný program, umožňujúci dynamicky reagovať na meniace sa výzvy a potreby spoločnosti. V snahe rozvinúť potenciál každého študenta vytvárať konštantne sa zlepšujúce podmienky na výchovu a formovanie slobodného, vzdelaného a zodpovedného študenta.

“ Vo vzťahu učiteľ – žiak v duchu vízie školy pestovať vyvážený vzťah priateľa i odborníka tak, aby sa stal základnou silou pri dosahovaní cieľov.