Home » Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Vychovávateľ/ka v ŠKD

dátum nástupu: september 2020

Podmienky: stredoškolské vzdelanie s pedagogickým zameraním

Pracovná doba: ranná od 6,00 hod. do 8,00 hod., poobedná od 11,20 hod do 16,00/17,00 hod.

Platové podmienky v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto výkonu práce: Saratovská 87, Levice

Informácie na t. č. 0905395725 – vedúca ŠKD

——————————————————————————————————————–

Uchádzači o zamestnanie, ktorí súhlasia s tým, aby ich žiadosť o prijatie do pracovného pomeru bola uložená v databáze uchádzačov o zamestnanie na našej škole musia k žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a prílohám priložiť vyplnený vzor tlačiva Súhlas na spracovanie osobných údajov.

Ak uchádzač o zamestnanie nepriloží k žiadosti uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov, nebude spĺňať podmienky v zmysle § 5 písm. a) a  § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri nesplnení týchto podmienok nebude žiadosť o zamestnanie evidovaná v databáze uchádzačov o zamestnanie.

Žiadosti o zamestnanie, ktoré nebudú spĺňať horeuvedené podmienky, budú skartované.