Home » Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Katolícka spojená škola sv. Vincenta – Školská jedáleň vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Kuchárka

dátum nástupu: január 2020

Podmienky:       výučný list v odbore

skúsenosti s normovaním jedál vítané

prax nie je podmienkou

požadujeme ale samostatnosť a zdravotnú spôsobilosť na výkon danej práce

Pracovná doba: od 7,00 hod. do 15,00 hod. (PO-PI)

Pracovný úväzok: 100%

Platové podmienky v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto výkonu práce: Saratovská 87, Levice

Informácie na t. č. 0904624428 – vedúca ŠJ

——————————————————————————————————————–

Uchádzači o zamestnanie, ktorí súhlasia s tým, aby ich žiadosť o prijatie do pracovného pomeru bola uložená v databáze uchádzačov o zamestnanie na našej škole musia k žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a prílohám priložiť vyplnený vzor tlačiva Súhlas na spracovanie osobných údajov.

Ak uchádzač o zamestnanie nepriloží k žiadosti uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov, nebude spĺňať podmienky v zmysle § 5 písm. a) a  § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri nesplnení týchto podmienok nebude žiadosť o zamestnanie evidovaná v databáze uchádzačov o zamestnanie.

Žiadosti o zamestnanie, ktoré nebudú spĺňať horeuvedené podmienky, budú skartované.