Poplatky

  • Mesačný poplatok za pobyt v ŠKD je 19,-Eur. Poplatok uhrádza rodič na účet školy, a to za mesiac  vopred  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
  • Možnosti platby za ŠKD:

Formou trvalého príkazu – mesačne

Formou hromadnej platby –  Do 10.8.2022 – 76,- € (september – december)

                                             Do 10.12.2022 – 57,- € (január – marec)

                                             Do 10.3.2023 – 57,- € (apríl – jún)

Poplatok je možné uhradiť aj celoročne 190,- €

číslo účtu:                   SK37 0200 0000 0026 5952 6851

variabilný symbol:      7777

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa, trieda