Poplatky

  • Mesačný poplatok za pobyt v ŠKD je 15,-Eur. Poplatok uhrádza rodič na účet školy, a to za mesiac  vopred  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
  • Možnosti platby za ŠKD:

Formou trvalého príkazu- mesačne

Formou hromadnej platby-  Do 10.9.2021 – 60€ (september- december)

                                             Do 10.12.2021- 45€ ( január- marec)

                                             Do 10.3.2021 – 45€ ( apríl- jún)

Poplatok je možné uhradiť aj celoročne 150€

číslo účtu:                   SK37 0200 0000 0026 5952 6851

variabilný symbol:      7777

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa, trieda

Doklad o zaplatení platby za ŠKD je potrebné zaslať v deň úhrady na mailskd@vincent-levice.sk Je to veľmi dôležité pre evidovanie platieb.