Poplatky

Mesačný poplatok za pobyt v ŠKD vo výške 15,-Eur uhrádza rodič vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet školy SK37 0200 0000 0026 5952 6851, variabilný symbol 7777, do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa, mesiac za ktorý je uhrádzaný poplatok.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení poplatku na 7.50,-Eur mesačne, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Poplatok sa platí  nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Odhlásenie dieťaťa je možne len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Dieťa je odhlásené vždy k 1. dňu v mesiaci.

Pokiaľ zákonný  zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľka školy o vyradenie dieťaťa z ŠKD.