Ponuka záujmových krúžkov

POKYNY K PLATBE ZA KRÚŽKY

Výška poplatku za čiastočnú úhradu nákladov za jeden krúžok v školskom
roku 2022/23 sú 3 Eurá/mesiac ako aj s tým spojené odovzdanie

vzdelávacieho poukazu.

Bezhotovostne na č. účtu : SK37 0200 0000 0026 5952 6851

VS 1111

do správy pre prijímateľa je nutné uviesť meno žiaka a krúžok.

( Vzor : Janko Malý , florbal )

Tieto informácie sa týkajú jedného krúžku. V prípade , ak si dieťa zvolí viac
krúžkov, platí za daný počet krúžkov a aj v poznámke uvedie za ktoré krúžky.