Ponuka záujmových krúžkov

POKYNY K PLATBE ZA KRÚŽKY

poplatok na čiastočnú úhradu nákladov 8 € za mesiace september – december 2020 jednorázovo najneskôr do 30. novembra 2020, ďalej jednorázovo 12 € za mesiace január – jún 2021 najneskôr do 10. januára 2021.

Bezhotovostne na č. účtu : SK37 0200 0000 0026 5952 6851

VS 1111

 do správy pre prijímateľa je nutné uviesť meno žiaka a krúžok.

( Vzor : Janko Malý , florbal )

Tieto informácie sa týkajú jedného krúžku. V prípade , ak si dieťa zvolí viac krúžkov, platí za daný počet krúžkov a aj v poznámke uvedie za ktoré krúžky.