Zápis žiakov do 1. ročníka

Odporúčame

Zapisujú sa deti, ktoré sú narodené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, aj deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odklad povinnej školskej dochádzky.

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2021/2022  do 1. ročníka na našej ZŠ, je pre Vás pripravený formulár elektronickej  prihlášky, ktorú máte možnosť vypísať v pohodlí domova. Formulár nájdete na adrese https://zsvle.edupage.org/register/.

V deň zápisu 23. 4. 2021 od 14.00 hod. do 18.00 hod. a 24. 4. 2021 od 08.00 hod. do 12.00 hod. Vám predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis, prípadne si môžete prihlášku vytlačiť doma a priniesť ju už podpísanú (podpísať ju musia obaja rodičia). Vzhľadom na pandemickú situáciu odporúčame rodičom vyplniť elektronickú prihlášku vopred. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. K zápisu je potrebné na overenie údajov priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch rodičov. Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie do dátumu zápisu na našu ZŠ.

Tešíme sa na všetkých budúcich prváčikov!

V prípade otázok nás pokojne kontaktujte na tel. číslach 0917 484 461, 036/631 22 17, príp. mailom na riaditelka@vincent-levice.sk.

Zdravie na výkrese

Dnes viac ako inokedy si uvedomujeme malí i veľkí hodnotu a krehkosť zdravia. Možno i preto Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach vydal Usmernenie k aktivitám v rámci Svetového dňa zdravia 2021 , ktorá znela: Nakresli zdravie. Cieľom tejto súťaže je podnecovať deti v rannom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre ne zdravie znamená a svoju predstavu akýmkoľvek spôsobom nakresliť na papier. Žiaci v III. B sa ujali tejto úlohy a svoje predstavy o zdraví dali na výkres.

B. Slušná

Taká malá zmena

Všetky deti majú rady pestrosť a zmeny, aj tie v škole. Tretiaci privítali možnosť, mať hodinu prírodovedy v multimediálnej učebni, kde si život živočíchov mohli vypočuť a pozrieť v prezentáciách. Takáto novšia forma vyučovacieho procesu s využitím informačných technológií žiakov baví a už dopredu sa tešia na ďalšie „ malé kino“.

B. Slušná

Aj rastlinky potrebujú našu lásku!

To, že rastlinka potrebuje k svojmu rastu teplo, svetlo, pôdu, vodu a vzduch, už žiaci III. A triedy vedeli. Na prírodovede sa naučili, že z malého semienka vyrastie rastlinka, ktorá neskôr, po opelení kvietkov, opäť poskytne semienka. Celý tento jej životný cyklus budú môcť deti pozorovať naživo, pretože každý z nich si zasadil svoju fazuľku. Budú sa o ňu starať, pozorovať celý jej rast. Na konci tohto procesu neuvaríme síce spoločnú fazuľovú polievku, no deti určite budú vedieť, že rastlinka potrebuje k svojmu životu okrem iného aj veľa starostlivosti a lásky! Tak ako človek.

Rozhovory s vyučujúcimi francúzštiny, nemčiny, ruštiny a angličtiny na našej základnej škole

Ovládanie jedného cudzieho jazyka prípadne viacerých cudzích jazykov je dnes už nevyhnutnosťou pre prax. Aj vyučovanie francúzštiny, nemčiny, ruštiny a angličtiny vie byť kreatívne a zaujímavé. Žiaci našej základnej školy to dokázali na online vyučujúcich hodinách cudzích jazykov, počas ktorých viedli dialógy so svojimi vyučujúcimi cudzích jazykov. Dozvedeli sa ako sa jednotlivým vyučujúcim cudzích jazykov žilo a pracovalo v zahraničí a získali typy, čo navštíviť v Paríži, Rothenburg ob der Tauber, Moskve, New Yorku či anglickom Windsore. Neskôr žiaci vyjadrili ich vlastné skúsenosti z návštevy cudzích krajín či už súkromne alebo v rámci Erasmus projektu s názvom GREEN, kde žiaci navštívili Portugalsko.

Predmetová komisia cudzie jazyky

Využitie Micro:bitov na vyučovacích hodinách

Počas hodiny informatiky sa žiaci štvrtého ročníka zoznámili s prácou a funkciou Micro:bitov. Hneď v nich skrsla myšlienka, ako by sa dali využiť aj  na iných vyučovacích hodinách. Napríklad na matematike, kde si vytvorili príklady na násobenie a delenie a zopakovali si tým násobilku. Alebo tvorili dialógy, či tónovú stupnicu na hodinu hudobnej výchovy.