Overujeme si, či je to skutočne tak

V triede 3.C sme na hodine prírodovedy overovali, ktoré predmety sú plávajú a ktoré neplávajúce a prečo je tomu tak. Žiaci mali za úlohu však vymyslieť, ako sa z plávajúceho predmetu stane neplávajúci a ako sa plastelína, ktorá nepláva stane plávajúcou. Žiaci svoje tvrdenia overili aj pokusom a tu je výsledok. 

Vianočná WocaBee súťaž 2022

Žiaci 2. až 4. ročníka sa zapájajú do vianočnej Wocabee súťaže.

Podmienkou je splniť zadanie balíčka Christmas a sú zaradení do žrebovania o super ceny. Splnením balíka vianočnej slovnej zásoby sa žiak zaradí do žrebovania o ceny pre seba, učiteľa aj školu.

Výherci budú žrebovaní 21. 12. 2022.

                                                                                          p. uč. Harmadyová

Burza informácií

Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili dňa 1.12.2022 Burzy informácií stredných škôl. Žiaci mohli získať aktuálne informácie o študijných i učebných odboroch stredných škôl. Oboznámili sa s možnosťou ďalšieho štúdia a uplatnenia v praxi. Niektorí žiaci si vyskúšali napr. streľbu alebo razenie mincí.