O nás

Vitajte!

Naším špecifikom je výchova v duchu kresťanských hodnôt a učenia v zmysle Deklarácie Gravissimumeducationis, ktorá konštatuje, že katolícka škola a teda aj školské zariadenie k nej príslušné, sleduje tie isté vzdelávacie, kultúrne a výchovné ciele ako ostatné školy a školské zariadenia, ale je pre ňu charakteristické, že pre žiakov vytvára ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa Evanjelia.

Osobitnou úlohou je formovať žiaka na celostnú kresťanskú osobnosť. V tomto sa katolícka škola a školské zariadenie odlišuje od každej inej. Znamená to, že aj v ŠKD vychovávame deti podľa kresťanských zásad, v duchu Evanjelia tak, aby bol zabezpečený ich všestranný, harmonický rozvoj v oblasti duševnej, duchovnej i telesnej. Každý vychovávateľ sa stará  o  vlastný profesionálny a duchovný rast, svojím príkladom ponúka deťom vzor kresťanského života, svoje vedomosti, schopnosti a sily využíva pre dobro zverených detí, ale aj školy ako takej.

Každý vychovávateľ vykonáva  svoju  prácu  s láskou. Láska však znamená obetu a preto nešetrime svoje sily, schopnosti, talenty, námahu a čas na neustále skvalitňovanie činnosti v jednotlivých oddeleniach ŠKD, aby naša ponuka bola pestrá, aktuálna, pre deti zaujímavá a podnecovala ich k tvorivosti.

Školský klub ponúka:

  • Výchovu v duchu kresťanských hodnôt
  • Láskavý a priateľský prístup
  • Otvorenosť a toleranciu
  • Rešpektovanie individuality detskej osobnosti
  • Rozmanitý program záujmovej činnosti
  • Aktivity rozvíjajúce kreativitu, tvorivosť
  • Činnosti podporujúce tímovú prácu
  • Podporu iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti
  • Priestor pre oddych a pohyb
  • Priestor pre vytváranie a prehlbovanie vzťahov so svojimi rovesníkmi