Čestné uznanie pre Simonku

Dištančné vzdelávanie v minulom školskom roku bolo pre žiakov naozaj náročné. Napriek povinnostiam domáceho štúdia si však niektoré deti našli aj čas zapájať sa do výtvarných súťaží. Jednou z usilovných bola aj naša Simonka Hrudková, žiačka terajšej VI. A triedy. Po vyhlásení výtvarnej súťaže Komenský a my, ktorú každoročne organizuje Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, minulý rok na tému Poľnohospodárske stroje – minulosť, súčasnosť a budúcnosť, neváhala a pridala ruku k dielu. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže, realizovanej online dňa 10. 11. 2021, získala jej práca čestné uznanie.

Simonka, ďakujeme za reprezentáciu školy, úprimne blahoželáme k oceneniu a prajeme ešte veľa nápaditých výtvarných prác!

Ocenenie pedagogických zamestnancov školy

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov mesto Levice udelilo Plaketu J. A. Komenského pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení na území mesta a významným osobnostiam podieľajúcim sa na rozvoji školstva za rok 2020 a 2021. Poďakovanie za túto slávnostnú udalosť patrí mestu Levice, Komisii vzdelávania a mládeže, ZUŠ Pála Kadosu a Speváckemu zboru slovenských učiteľov. Medzi ocenenými boli aj zamestnanci našej školy.

PaedDr. Milan Bridiš – za celoživotnú prácu v školstve, za úspechy vo výchove množstva talentovaných športovcov a rozvoj regionálneho školstva

Denisa Mumperová – učiteľka predprimárneho vzdelávania, za aktívnu pedagogickú prácu vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku

Mgr. Monika Ševčíková – učiteľka matematiky a telesnej výchovy – za zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu žiakov

Ing. Katarína Vargová – učiteľka chémie a biológie – za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť vo výchove a vzdelávaní žiakov školy

Srdečne im blahoželáme.

Odovzdávanie diplomov z anglickej súťaže ENGLISHSTAR

Dňa 7. 9. 2021 prebehlo dlho očakávané odovzdávanie diplomov súťaže ENGLISHSTAR. Úspešní riešitelia súťaže dostali diplom so zlatou medailou, ostatní žiaci diplom za účasť a všetci zúčastnení žiaci darček vo forme anglického pexesa.

Všetkým úspešným riešiteľom GRATULUJEME a veríme, že sa naďalej budú zapájať do anglických súťaží a úspešne reprezentovať našu školu.

p. uč. Harmadyová

Úspechy našich recitátorov

Dôkazom toho, že žiaci našej školy vedia podať naozaj skvelé výkony, je aj úspech víťazov školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v obvodnom kole. Hoci sa tejto súťaže nezúčastnili fyzicky, online nahrávky ich recitácie mali v porote veľký úspech.

V I. kategórii sa na 2. mieste v prednese prózy umiestnila žiačka II. B triedy Lenka Palkovičová, na 2. mieste v prednese poézie žiak III. A triedy Jakubko Kaszanyoczký. V II. kategórii skončila žiačka V. B triedy Janka Kóšová na 1. mieste, s postupom do okresného kola.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechov a postupujúcej Janke držíme palce v ďalšom kole!