Naši recitátori opäť zažiarili!

Mesiac marec bol pre recitátorov našej školy skutočne veľmi úspešný. Víťazi školských kôl prednesových súťaží opäť zažiarili!

Majstrovský talent predstavili najprv v obvodnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktoré sa uskutočnilo v piatok, 25. marca.

Svojim umiestnením nás veľmi potešili:

v I. kategórii – poézia – Karolínka Drevená, 2. miesto,

v I. kategórii – próza – Jakubko Kaszanyoczký, 3. miesto,

v II. kategórii – próza – Janka Kóšová, 1. miesto a postup do okresného kola.

Veľkým úspechom sme pokračovali aj v utorok, 29. marca. V okresnom kole súťaže v prednese slovenských povestí ŠALIANSKY MAŤKO očaril porotu prednes našej Lenky Palkovičovej. Obsadila v I. kategórii 1. miesto a postupuje do krajského kola.

Všetkým recitátorom úprimne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. Našim dievčatám Janke a Lenke prajeme do postupových kôl recitačných súťaží veľa úspechov! Držíme palce!

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 14. 3. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v prednesovej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Po náročnom období sa nám konečne podarilo zrealizovať súťaž prezenčne a záujem bol naozaj veľký. Veľmi sa tešíme záujmu detí a zároveň im chceme poďakovať za úžasný zážitok.

Výkony žiakov boli naozaj presvedčivé, no vyhrať mohli len tí najlepší:

I. kategória /2. až 4. ročník/

POÉZIA

 1. miesto – Karolína Drevená, II. B
 2. miesto – Michaela Chládková, IV. B
 3. miesto – Nina Takáčová, III. A

PRÓZA

 1. miesto – Jakub Kaszanyoczký, IV. A
 2. miesto – Ivana Hornoková, IV. A
 3. miesto – Jakub Švec, II. B

II. kategória /5. až 6. ročník/

POÉZIA

2. miesto – Rebeka Horňáková, VI. A

PRÓZA

 1. miesto – Janka Kóšová, VI. B
 2. miesto – Ema Gombíková, VI. B
 3. miesto – Juraj Hudec, V. A

III. kategória /7. až 9. ročník/

POÉZIA

 1. miesto – Paula Suchanská, VIII. A

PRÓZA

 1. miesto – Lillien Riese, VIII. B

Všetkým súťažiacim ďakujeme a postupujúcim do obvodného kola držíme palce a želáme veľa úspechov!

Čestné uznanie pre Simonku

Dištančné vzdelávanie v minulom školskom roku bolo pre žiakov naozaj náročné. Napriek povinnostiam domáceho štúdia si však niektoré deti našli aj čas zapájať sa do výtvarných súťaží. Jednou z usilovných bola aj naša Simonka Hrudková, žiačka terajšej VI. A triedy. Po vyhlásení výtvarnej súťaže Komenský a my, ktorú každoročne organizuje Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, minulý rok na tému Poľnohospodárske stroje – minulosť, súčasnosť a budúcnosť, neváhala a pridala ruku k dielu. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže, realizovanej online dňa 10. 11. 2021, získala jej práca čestné uznanie.

Simonka, ďakujeme za reprezentáciu školy, úprimne blahoželáme k oceneniu a prajeme ešte veľa nápaditých výtvarných prác!

Ocenenie pedagogických zamestnancov školy

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov mesto Levice udelilo Plaketu J. A. Komenského pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení na území mesta a významným osobnostiam podieľajúcim sa na rozvoji školstva za rok 2020 a 2021. Poďakovanie za túto slávnostnú udalosť patrí mestu Levice, Komisii vzdelávania a mládeže, ZUŠ Pála Kadosu a Speváckemu zboru slovenských učiteľov. Medzi ocenenými boli aj zamestnanci našej školy.

PaedDr. Milan Bridiš – za celoživotnú prácu v školstve, za úspechy vo výchove množstva talentovaných športovcov a rozvoj regionálneho školstva

Denisa Mumperová – učiteľka predprimárneho vzdelávania, za aktívnu pedagogickú prácu vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku

Mgr. Monika Ševčíková – učiteľka matematiky a telesnej výchovy – za zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu žiakov

Ing. Katarína Vargová – učiteľka chémie a biológie – za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť vo výchove a vzdelávaní žiakov školy

Srdečne im blahoželáme.