Ocenenie pedagogických zamestnancov školy

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov mesto Levice udelilo Plaketu J. A. Komenského pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení na území mesta a významným osobnostiam podieľajúcim sa na rozvoji školstva za rok 2020 a 2021. Poďakovanie za túto slávnostnú udalosť patrí mestu Levice, Komisii vzdelávania a mládeže, ZUŠ Pála Kadosu a Speváckemu zboru slovenských učiteľov. Medzi ocenenými boli aj zamestnanci našej školy.

PaedDr. Milan Bridiš – za celoživotnú prácu v školstve, za úspechy vo výchove množstva talentovaných športovcov a rozvoj regionálneho školstva

Denisa Mumperová – učiteľka predprimárneho vzdelávania, za aktívnu pedagogickú prácu vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku

Mgr. Monika Ševčíková – učiteľka matematiky a telesnej výchovy – za zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu žiakov

Ing. Katarína Vargová – učiteľka chémie a biológie – za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť vo výchove a vzdelávaní žiakov školy

Srdečne im blahoželáme.

Deň detí 2021

Deň detí v ŠKD

Deň detí v základnej škole

1. jún je deň, na ktorý všetky deti netrpezlivo čakajú a sú zvedavé, čo im prinesie. Tento rok sa veru mali na čo tešiť. Čakali ich školské olympijské hry, kde si vyskúšali skok cez prekážky, hod diskom, oštepom a ďalšie olympijské disciplíny.

Ďalším bodom spoločného programu bola skúška pamäti, rýchlosti a sústredenie sa, ktorú pripravila žiacka rada v spolupráci s gymnazistami. Úlohou žiakov bolo nájsť poschovávané vety v triede, zapamätať si ich a vedieť ich zopakovať. Aby to nemali len také jednoduché, tak cestou museli odpovedať ešte na rôzne zákerné otázky. Napriek týmto prekážkam to všetky triedy zvládli ukážkovo.

Po zdolaní všetkých úloh v škole sa žiaci vybrali na sladkú odmenu v podobe zmrzliny a zvyšnú energiu si vybili na prechádzke alebo hrou v parku.

Žiaci tento deň hodnotili ako najlepší školský deň a už sa veru tešia na budúcoročný Deň detí.

Mesiac knihy v angličtine v 4. B

Na online hodine anglického jazyka v 4. B sme si pripomenuli, že marec je mesiacom knihy. Žiaci vymenovali knihy, ktoré teraz čítajú. Pomocou obrázkového slovníka sa naučili novú anglickú slovnú zásobu k príbehu: The Very Hungry Caterpillar = O veľmi hladnej húseničke. Pozreli si túto anglickú animovanú rozprávku na YouTube. Anglický text tohto príbehu žiaci prečítali a urobili cvičenie, v ktorom určovali či sú vety v cvičení pravdivé alebo nepravdivé podľa príbehu. Nepravdivé vety žiaci ústne opravili. Na domácu úlohu žiaci vyrobili záložky do kníh. Po návrate k prezenčnému vyučovaniu sa žiaci s ich krásnymi záložkami aj odfotili.

Mgr. M. Ližbetinová

Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta …

Do čarovného sveta kníh sa deti 1. stupňa so svojimi pani učiteľkami ponorili v pondelok, 26. októbra. V tento deň sa totiž všetci spoločne stali súčasťou Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa deťom pripomína každoročne už od roku 1999 štvrtý októbrový pondelok.

Pod tohtoročnou témou „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“  spoznali deti knihy rôzneho zamerania z našej školskej knižnice. Súčasná pandemická situácia nám síce neumožnila navštíviť ju, no triedne p. učiteľky vybrali pre deti knihy tie najzaujímavejšie a pripravili aktivity podľa jednotlivých ročníkov:          

V 1. ročníku pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“ sa prejavilo herecké nadanie i umelecké vlohy našich najmenších. Šikovní prváci totiž dramatizovali obľúbené rozprávky a z plastelíny vymodelovali úžasné rozprávkové postavičky.

Druháci boli už odvážnymi čitateľmi. Najprv sa so záujmom porozprávali s p. učiteľkou o svojej najobľúbenejšej knihe z knižnice. Vedeli vymenovať hlavné postavy i moment, ktorý ich zaujal najviac. Prejavili sa i ako výborní ilustrátori, keď ich pretvorili na výkres a vyhotovili tak zaujímavú nástenku.                                       

Tretí ročník sa zameral na kresťanskú literatúru. Sú to naši budúci prvoprijímajúci, preto by im v ich príprave mala pomôcť aj školská knižnica. V skupinkách si prečítali biblický príbeh a po častiach ho prerozprávali, precvičili sa v práci s literárnym textom. Svoje triedne p. učiteľky príjemne prekvapili vystihnutím hlavnej myšlienky príbehu – Boh je vždy s Tebou a nikdy Ťa neopustí.                                                                                                                                            Naši najstarší – štvrtáci pracovali ako včeličky s odbornou literatúrou. V skupinkách si podľa záujmu vybrali encyklopédie. Štúdiom obľúbených tém, vytváraním pojmových máp, kreslením či modelovaním si prehĺbili a rozšírili svoje odborné vedomosti.    

Všetci prvostupniari si v tento deň našli tú „svoju“ knihu. Pracovali vytrvalo, za čo si zaslúžia veľkú pochvalu! Veríme, že o čítanie sa budú zaujímať s takou chuťou i naďalej, v škole i doma. Veď, čo je krajšie ako sa ponoriť do sveta fantázie, zrelaxovať a veľa sa dozvedieť!