Školská jedáleň

Kontakt: +421 904 624 428, jedalen@vincent-levice.sk

Jedálny lístok

Objednávanie (odhlasovanie) stravy

Informácie pre stravníkov v Školskej jedálni pri Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 934 05  Levice

Stravné je potrebné zaplatiť do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac, alebo je možné zaplatiť aj na viac mesiacov naraz. 

Spôsob úhrady: trvalým príkazom v banke alebo cez internetbanking :

Č. účtu: SK1402 0000 0000 265 955 3358 VÚB Levice

Je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, ktorý ma každý stravník pridelený

Špecifický symbol – sa uvádza rok, v ktorom sa platí stravné (napr. ŠS 2020, ŠS 2021)

Do správy pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka (nie rodiča) – napr: Eva Kováčová 3.G, alebo Mária Virágová 1.C, alebo Lukáš Tóth Lienky.

Študenti gymnázia sa na stravu prihlasujú aj odhlasujú a vyberajú si z menu A alebo B.

Žiaci základnej školy sú na stravu prihlásení každý deň na menu A, rodič dieťa iba odhlasuje zo stravy a prípadne vyberá menu B. 

Deti materskej školy sú na stravu prihlásené každý deň, rodič dieťa iba odhlasuje zo stravy. Obed je vždy menu „A“.

Zmeny sa u všetkých stravníkov robia deň vopred do 14.00 hod. cez internetovú stránku Edu Page na adrese:https://zsvle.edupage.org alebo cez mobilnú aplikáciu Edupage pod svojim menom a heslom. 

Obedy sa vydávajú pre materskú školu od 11.15 – 12.00 hod.

Pre ostatných stravníkov od 12.15 – 14.00 hod. na základe čipovej karty. V prípade straty čipovej karty je stravník alebo rodič povinný zakúpiť novú čipovú kartu do 2 pracovných dní. Zároveň treba túto skutočnosť neodkladne nahlásiť vedúcej ŠJ.

Vo výnimočných prípadoch pri náhlom ochorení je možné odhlásiť stravníka zo stravy v daný deň od 7.00 – 7.15 hod. ráno. Na ďalšie dni sa už stravník odhlasuje sám do 14.00 hod. cez edupage. Z iných dôvodov Vás žiadame, aby ste odhlasovali stravníkov cez edupage deň vopred do 14.00 hod. Prosíme rodičov a stravníkov,  aby nezneužívali túto podmienku, nakoľko sa v našej školskej jedálni stravuje veľký počet žiakov, študentov, zamestnancov a detí v MŠ a z personálnych dôvodov v ŠJ takéto ranné odhlasovanie nie je možné zrealizovať v čase od 7.00 – 7.15 hod. 

U stravníkov, ktorých sa týka dotácia od štátu (MŠ-predškoláci a ZŠ) je potrebné odhlasovať deti zo stravy, nakoľko ak dieťa nie je prítomné v škole, tak nemá nárok na dotáciu od štátu. Ak rodič dieťa neodhlási, v tom prípade je rodič povinný zaplatiť stravnú jednotku na deň v plnej výške. Na tento účel slúži jednorazová záloha vo výške 20,00 EUR, z ktorej sa budú takéto neodhlásené obedy odrátavať. Ak sa táto záloha vyčerpá, rodič je povinný zaplatiť ďalšiu zálohu vo výške 20,00 Eur. 

Stravná jednotka na deň:

Materská škola:                         desiata – 0,48 EUR, obed – 1,00 EUR, olovrant – 0,36 EUR (spolu 1,84 EUR)

Materská škola – predškoláci: desiata – 0,23 EUR, obed – 0,30 EUR, olovrant – 0,11 EUR (spolu 0,64 EUR) + jednorazová záloha vo výške 20,00 EUR

Základná škola I. stupeň :         1,31 EUR + jednorazová záloha vo výške 20,00 EUR

Základná škola II. Stupeň          1,40 EUR + jednorazová záloha vo výške 20,00 EUR

Gymnázium :                               1,51 EUR

Všetci stravníci na Základnej škole majú nárok na dotáciu vo výške
1,20 EUR na jeden obed.
To znamená, že rodič platí:
I. Stupeň : 0,11 EUR na deň + 20,00 EUR jednorazová záloha
II. Stupeň: 0,20 EUR na deň + 20,00 EUR jednorazová záloha

Kontakt do ŠJ: tel. 0904624428, email: jedalen@vincent-levice.sk