Okresné (dekanátne) kolo Biblickej olympiády

V dňoch 21. – 22. marca sa na našej škole uskutočnilo okresné (dekanátne) kolo Biblickej olympiády základných a stredných škôl.

Žiaci našej ZŠ sa umiestnili v tomto kole na 2. mieste. Súťažili: Rebeka Horňáková, Terézia Majchráková a Šimon Križo.

Žiaci nášho Gymnázia sa umiestnili v tomto kole na 3. mieste. Súťažili: Miriam Beniaková, Alžbeta Beniaková a Ján Pavol Babocký.

Našim študentom a študentkám ďakujeme za účasť, reprezentáciu, energiu a čas, ktorú venovali príprave na olympiádu.

Okresné kolo geografickej olympiády

Veľmi sa tešíme z úspechov našich dvoch piatakov, ktorí obsadili prvé dve miesta na okresnom kole geografickej olympiády. 

Jakub Poláčik z 5.A triedy sa umiestnil na 1. mieste a Filip Černák z 5.B triedy získal 2. miesto. Organizátorom okresného kola GO bola ZŠ A. Kmeťa v Leviciach. Našim šikovným výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.

Učitelia geografie: Mgr. M. Harmady, Mgr. B. Bányi, Mgr. V. Imre.

Biologická olympiáda

V januári až apríli sa už tradične koná Bio olympiáda, ktorej sa zúčastňujú aj naši žiaci. Najobľúbenejšia je kategória C – určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Tento rok sa školského kola zúčastnili v tejto kategórii 14 žiaci, z toho 11 ako úspešní riešitelia. Na 1.m. sa umiestnila Rebeka Horňáková z 8.A, na 2.m. Martina Kusá z 8.B a na 3.m. Patrik Birčák z 8.B. Rebeka a Martinka postúpili do okresného kola, kde boli opäť úspešné riešiteľky.

V kategórii E – Poznaj a chráň v odbore Geológia súťažili v školskom kole dvaja deviataci – Ondrej Dobosi a Martin Trpiš. Ondrej bol úspešným riešiteľom a postupuje do okresného kola.

Ondrejovi držíme palce a úspešným riešiteľom blahoželáme.

Katka Vargová, učiteľka Bio

Dejepisná olympiáda

Počas školského roku sa žiaci zapájajú do rôznych súťaží a predmetových olympiád. Jednou
z nich je aj Dejepisná olympiáda.

V tomto školskom roku, kedy bola monotematická téma Hrady a zámky SR, sa do školského
kola zapojilo 30 žiakov. Jednotlivé zadania zvládol každý podľa svojich možností a prípravy,
ktorú téme venoval.
Nedávno prebehlo aj okresné kolo, na ktorom nás reprezentovali prví dvaja z každej
kategórie. Najlepšie umiestnenie získala žiačka 6A triedy Liliana Trňanová, ktorá obsadila
krásne 2. miesto Škoda, že v tejto kategórii sa nepostupuje do krajského kola. Okrem tohto
úspechu ani ďalší žiaci nesklamali. Mnohí získali umiestnenie v prvej šestke. Tri ďalšie
žiačky sa stali úspešnými riešiteľkami okresného kola.
Za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy im aj touto formou ďakujeme.

Geografická olympiáda

Jednou z najstarších predmetových olympiád, ktorá v tomto školskom roku realizuje svoj 52.
ročník je Geografická olympiáda. Zároveň je to jedna z olympiád, ktorá máva najvyššiu
zapojenosť žiakov. V tomto školskom roku aj na našej základnej škole sa školského kola
zúčastnilo 64 žiakov. Olympiáda sa realizovala online a žiaci riešili úlohy rôzneho charakteru
z daného učiva, ale aj z témy – vnútorné procesy našej Zeme.
Prevažná väčšina žiakov sa stali úspešnými riešiteľmi.
Do okresného kola, ktoré bude v mesiaci marec postupujú a farby našej školy budú hájiť
piataci Jakub Poláčik a Filip Černák, šiestak Jakub Hrubý, siedmak Martin Máčaj, ôsmak
Dominik Foťko a deviatačka Lilien Jakubisová. Všetkým budeme držať palce.