Dokumenty

Záväzné zásady spracúvania osobných údajov

Dokument – Záväzné zásady spracúvania osobných údajov

Organizačná štruktúra školy – dokument

Školský vzdelávací program

(Kompletný školský vzdelávací program je verejnosti dostupný
v priestore školy u p. tajomníčky na č. dverí 21)

Školský poriadok

Dokument  –  Školský poriadok

Dokument  –  Školský poriadok – dodatok č. 1

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach

Dokument  –  Správa ZŠ

Dokument – Správa MŠ

Dokument – Správa CVČ

Dokument – Správa ŠKD

Smernica o protispoločenskej činnosti

Dokument – Smernica

Oznámenie o prerušení prevádzky

Dokument – Prešunenie – 1

Dokument – Prešunenie – 2

Kritériá prijatia dieťaťa do prvého ročníka

Dokument – Kritériá

Kritériá prijatia žiaka do úvodného ročníka

Dokument – Kritériá