Home » Dokumenty

Dokumenty

Záväzné zásady spracúvania osobných údajov

Dokument – Záväzné zásady spracúvania osobných údajov

Školský vzdelávací program

Dokument  – SVP ISCED 1  SVP ISCED 2

(Kompletný školský vzdelávací program je verejnosti dostupný
v priestore školy u p. tajomníčky na č. dverí 21)

Školský poriadok

Dokument  –  Školský poriadok

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach

Dokument  –  Správa ZŠ

Dokument – Správa MŠ

Dokument – Správa CVČ

Dokument – Správa ŠKD