Voľby do rady školy

Vážení rodičia,

Rade školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul Levice sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy, a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

Postup ustanovenia rady školy určuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

Členmi Rady školy KSŠ sv. Vincenta de Paul sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,jeden zvolený  zástupca rodičov za MŠ, jeden zvolený  zástupca rodičov za ZŠ, jeden zvolený zástupca rodičov za GYM, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia,  štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy a jeden zvolený zástupca za žiacku radu GsV.

Keďže sa snažíme dodržiavať prísne epidemiologické pravidlá, zvolili sme nasledovný postup volieb:

1. Prihlásenie kandidátov do rady školy za zákonných zástupcov žiakov

ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Do piatka 1. 10. 2021 do 12.00 hod.  prijíma riaditeľka KSŠ sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice  na adrese riaditelka@vincent-levice.sk Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Návrhov môže byť niekoľko. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý zástupca rodičov dieťa, bude priložená formulácia „navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx”. Len takúto nomináciu je možné akceptovať. Taktiež môžete navrhnúť do rady školy samých seba.

2. Voľby do rady školy – ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním dňa 4. 10. 2021 od 7.00 hod. do 15.00 hod. v prítomnosti volebnej komisie.  Zákonný zástupca sa po príchode do budovy školy podpíše na prezenčnú listinu, dostane hlasovací lístok (1 rodina = 1 hlasovací lístok), svoju voľbu označí zakrúžkovaním jedného kandidáta a vhodí hlasovací lístok  do hlasovacej urny.  

Po ukončení hlasovania komisia volebné lístky spočíta a vyhlási nového člena Rady školy za rodičov žiakov základnej školy. V prípade,  ak nebude nadpolovičná väčšina hlasujúcich, vyhlási sa druhé kolo hlasovania, ktoré prebehne dňa 4. 10. 2021  v čase od 15.15 hod. do 18.00 hod. O výsledku volieb budú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom EduPage.

Ďakujem za spoluprácu.

S úctou  PaedDr. M. Farkašová, riaditeľka školy

Nové usmernenia MŠVVaŠ

Milí rodičia, žiaci a študenti,

MŠVVaŠ zverejnilo nové usmernenia ku šk.r. 2021/2022.

„Snahou nás všetkých je, aby sa žiaci čo najviac vzdelávali v školách. V škole majú žiaci priamy kontakt s učiteľom aj rovesníkmi, budujú si sociálne vzťahy a je to to najlepšie prostredie pre ich vzdelávanie. Našim cieľom je, aby sa žiaci vzdelávali v školách a aby sme školy nezatvárali plošne. Preto sú vo všetkých farbách Covid automatu školy od materských až po stredné otvorené,“ uviedol Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Školy sa preto nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu, ani z rozhodnutia ministerstva školstva.

V infografike Vám ponúkame prehľad jednotlivých opatrení školského semaforu. O ďalších krokoch Vás budeme informovať neskôr.

S úctou

vedenie školy

Oznam k návratu do škôl 2021

Milí rodičia, srdečne vás pozdravujeme a v novom roku želáme hlavne veľa zdravia a Božieho požehnania.


Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 11.01.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách. Na všetkých stupňoch ZŠ bude od 11.01.2021 prebiehať dištančné vzdelávanie podľa platných rozvrhov hodín. Naša základná škola v tomto čase zriadi prevádzku školského klubu detí pre žiakov, ktorých obaja rodičia, zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre. Podrobnejšie informácie boli odoslané každému na EduPage. Poprosíme vás o sledovanie informácii.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie.

S úctou

vedenie školy