Milí žiaci, vážení rodičia,

už o pár dní sa skončí čas voľna a oddychu a začne sa nový školský rok.
Krásne vyzdobené triedy, učiteľky a učitelia už čakajú, keď žiaci opäť zasadnú do školských lavíc.

Otvorenie školského roku bude v pondelok 5. 9. 2022 o 8.00 hod.
Vstup do budovy bude umožnený žiakom od 7.00 hod.
Žiaci idú rovno do svojich kmeňových tried.
Naši prváčikovia majú triedy na prízemí školy. Šiestaci majú spoločnú triedu v bývalej multimediálnej učebni na 1. poschodí.
Vo vestibule školy bude k dispozícii asistentka učiteľa, ktorá v prípade potreby deti usmerní, kde majú svoju triedu.
Pred vstupom do školy je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa vyplnil tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti (v aplikácii EduPage alebo papierovo). Tlačivo je aj v prílohe tejto správy.

Harmonogram na prvé dni:
5. 9. 2022 (pondelok)
– 8.00 otvorenie nového školského roku
– 8.00 až 10.00 hod. – triedy 1. – 4. ročníka – triednické hodiny, po ich skončení žiaci odchádzajú domov. Ak pôjde dieťa samo domov musí mať napísaný lístok od rodiča, alebo informujú triednu učiteľku na edupage.
– 8.00 až 8.45 hod. – triedy 5. – 9. ročníka + GsV – triednická hodina
– 9.00 hod. – svätá omša v Kostole Ducha Svätého pre 5. – 9. ročník ZŠ + GsV
– 10.00 – 11.00 – pre 5. – 9. ročník ZŠ + GsV – triednické hodiny
– o 11.00 hod – žiaci odchádzajú domov. Žiaci 5. – 9. ročníka nemusia mať lístok pokiaľ chcú ísť domov sami.

V tento deň nie je v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň (nie je obed).

Žiaci v prvý školský deň dostanú:
– prihlášku na stravovanie – prosíme rodičov obratom na druhý deň vyplnenú poslať, ak ste tak už neurobili. Posielate to aj v prípade, že nemáte záujem o stravu,
– žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ – zápisný lístok do ŠKD – tento prosíme obratom vyplnený poslať po dieťati na druhý deň,
– rozvrh hodín svojej triedy.

6. 9. 2022 (utorok)
– žiaci 5. – 9. ročníka – prvé dve hodiny triednická hodina
– žiaci 1. – 4. ročníka + predškoláci MŠ o 8.30 svätá omša v Kostole Ducha Svätého
– 3. hodina – žiaci budú dostávať učebnice na nový školský rok
– od 4. vyučovacej hodiny sa pôjde podľa rozvrhu hodín, žiaci GsV podľa pokynov triednych učiteľov.

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby naďalej svojvoľne nevstupovali do priestorov
budovy školy. Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka ZŠ môžu prvé dva školské týždne priviesť svoje dieťa do triedy.
Tiež naďalej platí zákaz vjazdu a parkovania v areáli školy pre zákonných zástupcov žiakov.

Tešíme sa na stretnutie