Milí žiaci, vážení rodičia,

už o pár dní sa skončí čas voľna a oddychu a začne sa nový školský rok.
Krásne vyzdobené triedy, učiteľky a učitelia už čakajú, keď žiaci opäť zasadnú do školských lavíc.

Otvorenie školského roku bude v pondelok 5. 9. 2022 o 8.00 hod.
Vstup do budovy bude umožnený žiakom od 7.00 hod.
Žiaci idú rovno do svojich kmeňových tried.
Naši prváčikovia majú triedy na prízemí školy. Šiestaci majú spoločnú triedu v bývalej multimediálnej učebni na 1. poschodí.
Vo vestibule školy bude k dispozícii asistentka učiteľa, ktorá v prípade potreby deti usmerní, kde majú svoju triedu.
Pred vstupom do školy je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa vyplnil tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti (v aplikácii EduPage alebo papierovo). Tlačivo je aj v prílohe tejto správy.

Harmonogram na prvé dni:
5. 9. 2022 (pondelok)
– 8.00 otvorenie nového školského roku
– 8.00 až 10.00 hod. – triedy 1. – 4. ročníka – triednické hodiny, po ich skončení žiaci odchádzajú domov. Ak pôjde dieťa samo domov musí mať napísaný lístok od rodiča, alebo informujú triednu učiteľku na edupage.
– 8.00 až 8.45 hod. – triedy 5. – 9. ročníka + GsV – triednická hodina
– 9.00 hod. – svätá omša v Kostole Ducha Svätého pre 5. – 9. ročník ZŠ + GsV
– 10.00 – 11.00 – pre 5. – 9. ročník ZŠ + GsV – triednické hodiny
– o 11.00 hod – žiaci odchádzajú domov. Žiaci 5. – 9. ročníka nemusia mať lístok pokiaľ chcú ísť domov sami.

V tento deň nie je v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň (nie je obed).

Žiaci v prvý školský deň dostanú:
– prihlášku na stravovanie – prosíme rodičov obratom na druhý deň vyplnenú poslať, ak ste tak už neurobili. Posielate to aj v prípade, že nemáte záujem o stravu,
– žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ – zápisný lístok do ŠKD – tento prosíme obratom vyplnený poslať po dieťati na druhý deň,
– rozvrh hodín svojej triedy.

6. 9. 2022 (utorok)
– žiaci 5. – 9. ročníka – prvé dve hodiny triednická hodina
– žiaci 1. – 4. ročníka + predškoláci MŠ o 8.30 svätá omša v Kostole Ducha Svätého
– 3. hodina – žiaci budú dostávať učebnice na nový školský rok
– od 4. vyučovacej hodiny sa pôjde podľa rozvrhu hodín, žiaci GsV podľa pokynov triednych učiteľov.

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby naďalej svojvoľne nevstupovali do priestorov
budovy školy. Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka ZŠ môžu prvé dva školské týždne priviesť svoje dieťa do triedy.
Tiež naďalej platí zákaz vjazdu a parkovania v areáli školy pre zákonných zástupcov žiakov.

Tešíme sa na stretnutie

Vážení rodičia. Vašim deťom sa začali jarné prázdniny, čas kedy budú nielen viac oddychovať, ale aj možno sledovať momentálne dianie na Ukrajine. Tieto informácie môžu u detí vyvolať rôzne emócie, najmä stres, strach a obavy. Odborníci radia viac sa s deťmi o tejto novej situácii rozprávať a dať im priestor na vyjadrenie pocitov. Samozrejme rešpektujeme vaše rozhodnutia. Po návrate z jarných prázdnin sa budeme aj v škole venovať tejto situácií a viac sledovať zmeny v emočnom správaní našich žiakov. V prípade výskytu emocionálnych problémov sme pripravení Vašim deťom pomôcť aj v čase jarných prázdnin. Preto neváhajte kontaktovať kolegyne z inkluzívneho tímu, výchovné poradkyne príp. vedenie školy: Veronika Pechová 0918 923 319, Kristína Števková 0911 297 315, Lucia Strelková 0903 492 526, Mária Farkašová 0917 484 461, Božena Dudášová 0908 814 001 a ďalších zamestnancov školy. Do pozornosti Vám dávame aj webovú stránku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ( https://vudpap.sk/krizova-intervencia/ ), na ktorej sú zverejnené podporné materiály, rady a usmernenia vo vzťahu k vzniknutej situácii a kontakt v prípade potreby VÚDPaP 0910 361 252 (od 8 – 18 hod.). Ministerstvo školstva pripravilo tiež odporúčania ako lepšie zvládnuť aktuálnu situáciu aj s kontaktmi na anonymné linky. https://www.minedu.sk/odporucania-pre-ucitelov-a-ziakov-na-lahsie-zvladnutie-aktualnej-vypatej-situacie-na-ukrajine/