A preto Ťa prosím: „Buď Ty môj Pán!“…

Najbohatší človek je vtedy, keď má v srdci Ježiša.

Naši tretiaci sa v nedeľu 13. 6. 2021 stali najbohatšími ľuďmi. V Kostole Zoslania Ducha
Svätého v krásnom zovňajšku a s čistým srdiečkom po prvýkrát prijali Pána Ježiša. Bol to ich veľký, slávnostný a krásny deň! Všetci im prajeme, aby sa Ježiš – ich nový kamarát, stal ich spoločníkom na celý život. Nech je tak, ako deti v kostole spievali:

Buď Ty môj Pán, s Tebou nikdy nie som sám.
A preto Ťa prosím: „Buď Ty môj Pán!“

Máme radi prírodu

Učebné osnovy druhého ročníka vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda ponúkajú veľké množstvo krásnych tém. Učíme sa o rôznorodosti životných podmienok rastlín a živočíchov, ako sa prispôsobujú prostrediu, aké sú ich životné prejavy. Učíme sa o podmienkach klíčenia, o význame a rozširovaní rastlinných semien. Preberáme aj to, ako sa k prírode správať, ako ju chrániť, aby sa zachovala pre ďalšie generácie.
Žiaci majú tieto hodiny veľmi radi, preto sme využili možnosť návštevy novootvorenej Lesnej školy v Leviciach. Prežili sme tu krásne dve tvorivé a náučné hodiny. Pomocou praktických a názorných ukážok sme sa dozvedeli aj niečo nové o živote stromov, o lese a o jeho tajomstvách, o lesných zvieratách. V diorámovej miestnosti sme sa započúvali do zvukov lesa, spoznávali zver, vtáctvo i rastlinstvo. Na pocitovom chodníku sa naučili vnímať rôzne povrchy a vzorky lesa.
Exkurzia – ako jedna z organizačných foriem vyučovania veľmi vhodne zapadla do nášho výchovno-vzdelávacieho plánu a mali sme možnosť si netradične a pútavo zopakovať naše nadobudnuté vedomosti z prvouky.

Čiastočné zatmenie Slnka

Téma „VESMÍR“ je u detí veľmi obľúbená, tajomná a fascinujúca.
Vo štvrtok 10.6.2021 sme mali možnosť sledovať čiastočné zatmenie Slnka z terasy Lesnej školy v Leviciach. Podmienky na pozorovanie tohto ojedinelého javu boli ideálne – nikde ani obláčik.

A tak si malí druháci mali možnosť obzrieť Slnko cez špeciálny ďalekohľad. Maximálna fáza zatmenia nastala o 12:47 hod. Zatmenie však bolo len nepatrné. Slniečku chýbal iba malý kúsok – Mesiac ho prekryl iba na štyri percentá. Napriek tomu sa deťom zážitok z tohto vzácneho javu veľmi páčil.

Ďalšie najbližšie zatmenie pozorovateľné aj na Slovensku sa odohrá už na budúci rok, 25. októbra 2022.  

Matematická súťaž MAKS

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do celoročnej matematickej súťaže MAKS.

Súťažiť mohol buď jednotlivec, alebo dvojica žiakov. Zadané príklady sa počítali počas celého školského roka. Súťaž má počas školského roka osem kôl. V každom kole budeš mať viac ako tri týždne na vyriešenie štyroch úloh, ktoré si vyberieš z piatich ponúknutých.

Riešiteľmi súťaže v školskom roku 2020/2021 boli:

Marek Földesi – 5.B

Lukáš Gudanek – 8.A

LUKAŠ GUDANEK  z 8.A triedy, dosiahol  pre našu školu dosiahol 116-119 . miesto na Slovensku.

Ako cenu získal diplom MaxiDiplom a ceruzu  SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

MAREK FÖLDESI  z 5.B triedy,  dosiahol pre našu školu 947. – 950.miesto na Slovensku.

Ako cenu získala  MaxiDiplom a ceruzu  SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

Ich výsledky sú  dôkazom ich inteligencie, bystrosti a vytrvalosti.

Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynaložené úsilie.

Ing. Sylvia Verbovská