Cvičíme pre zdravie v I. A

Aj keď aktuálne opatrenia nám neumožňujú naplno využívať telocvične, vytvárame si podmienky, aby sme nezanedbali zdravý vývin detí. S využitím pomôcok, ktoré sme získali vďaka podpore rodičov, zaraďujeme zdravotné cvičenia, ktoré sa dajú vykonávať aj v triede a na školskom dvore.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Návrh žiackej knižky

Najkrajšie návrhy obalov žiackej knižky sa podarili týmto žiakom: Juraj Hudec, IV. A, Filip Buda, IV. A, Liliana Trňanová, III. A. Šikovní žiaci sa potešili vecnej odmene a ich práce postúpili do celoslovenského kola, v ktorom najlepšie práce budú spoločnosťou Ševt použité ako obaly žiackych knižiek v budúcom školskom roku.

Marec mesiac knihy – 2. A

Spoločne s deťmi sme si pripomenuli, aké je dôležité poznať príbehy rôznych iných detí, živočíchov, rozprávok. Páčili sa im knihy o prírode, o športe a veľa ďaľších. Zároveň sa u detí rozvíja čitateľská zručnosť a čítanie s porozumením.
Erika Pachingerová

Krížová cesta detí

Kríž je symbolom nekonečnej Božej lásky k človeku. “Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych!” Túto pravdu našej viery prváci spoznávali aj prostredníctvom krížovej cesty, ktorej súčasťou sa stali sami. Nechajme sa vtiahnuť spolu s nimi do príbehu vykúpenia každého jedného z nás.

Žiaci 1. A