Ocenenie pre našu kolegyňu

Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor mesta RNDr. Ján Krtík, udelil Plaketu J. A.
Komenského pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení na území mesta
Levice podieľajúcich sa na rozvoji školstva za rok 2024. Za našu školu bola ocenená Bc.
Miroslava Kubišová učiteľka pre predprimárne vzdelávanie a to za výnimočný prístup k
zavádzaniu inovácií pri výchove a vzdelávaní detí predprimárneho vzdelávania. Je
mimoriadne zodpovedná a empatická. Inovatívnymi metódami cieľavedome podnecuje a
motivuje deti k rozvíjaniu tvorivého myslenia. Špecializuje sa na rozvoj detí v oblasti
outdorového vzdelávania.
Je koordinátorkou cezhraničných projektov prostredníctvom online komunity eTwinning.
Materskú školu reprezentovala na medzinárodných eTwinning seminároch v Bratislave, v
Írskom Dubline a vo Varšave v Poľsku. Podporuje a iniciuje prezentáciu získaných
kompetencií detí na prehliadkach Mestskej športovej olympiády materských škôl, výtvarných
súťažiach a aktivitách zameraných na pohyb. V rámci materskej školy tiež koordinuje projekt
Predplaveckej prípravy detí. Všetky činnosti vykonáva zodpovedne a s nasadením. Deti
s ktorými prichádza do kontaktu majú veľmi radi jej príjemnú a kamarátsku povahu. Je
učiteľkou s mimoriadnym vzťahom k deťom a láskou k svojmu povolaniu. V tomto školskom
roku pripravuje 22 detí do 1. ročníka základnej školy.
Poďakovanie za túto slávnostnú udalosť patrí mestu Levice – odboru školstva, ZUŠ Pála
Kadosu a Spojenej škole internátnej v Leviciach za krásny program.
Ocenenej srdečne blahoželáme.

Anglická školská knižnica a marec – mesiac knihy v angličtine

Žiaci 6. – 9. ročníka mali možnosť počas marca na vyučovacích hodinách anglického jazyka prečítať aspoň jednu knižku v anglickom jazyku. V stredu cez prestávku po 3.  vyučovacej hodine si žiaci môžu požičať anglické knihy aj na jeden mesiac domov od angličtinárok M. Ližbetinovej a H. Šárikovej v kabinete na 2. poschodí.

Milí anglickí čitatelia, tešíme sa na Vás! 😊