Keď sa žiaci motivujú navzájom…

Naučiť sa nový cudzí jazyk, je pre človeka výzva. Ak má však vnútornú motiváciu a stanovený cieľ, ide mu to učenie akosi ľahšie. V rámci minulotýždňových aktivít k Európskemu dňu jazykov, prišla na hodinu nemčiny k siedmakom študentka GSV Olívia J. porozprávať, čo sa všetko naučila a zažila na výmennom pobyte v Nemecku a vo Švajčiarsku. Trošku geografie, trošku reálií, veľa priateľstiev s ľuďmi z celého sveta a rôzne nezabudnuteľné zážitky odprezentovala svojim mladším spolužiakom. Tí boli z jej prezentácie nadšení a hneď sa pýtali, ako je možné vybaviť si podobný výmenný pobyt. Je pekné, keď sa vieme navzájom obohatiť. Oli, ďakujeme. 

Prvý mesiac v školskom klube

Prvý mesiac v školskom klube sme v 1.A strávili rôznymi aktivitami. Prvé týždne sa niesli v znamení zoznamovania a objavovania nových vecí. Spolu sme si pravidelne precvičovali písanie, lúštili logické hádanky, vyrábali jesennú výzdobu. Čas sme si však našli aj na hru s novými hračkami, či na pohybové aktivity na školskom dvore.

Voľby do rady školy

Vážení rodičia,

Rade školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul Levice sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy, a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

Postup ustanovenia rady školy určuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

Členmi Rady školy KSŠ sv. Vincenta de Paul sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,jeden zvolený  zástupca rodičov za MŠ, jeden zvolený  zástupca rodičov za ZŠ, jeden zvolený zástupca rodičov za GYM, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia,  štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy a jeden zvolený zástupca za žiacku radu GsV.

Keďže sa snažíme dodržiavať prísne epidemiologické pravidlá, zvolili sme nasledovný postup volieb:

1. Prihlásenie kandidátov do rady školy za zákonných zástupcov žiakov

ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Do piatka 1. 10. 2021 do 12.00 hod.  prijíma riaditeľka KSŠ sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice  na adrese riaditelka@vincent-levice.sk Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Návrhov môže byť niekoľko. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý zástupca rodičov dieťa, bude priložená formulácia „navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx”. Len takúto nomináciu je možné akceptovať. Taktiež môžete navrhnúť do rady školy samých seba.

2. Voľby do rady školy – ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním dňa 4. 10. 2021 od 7.00 hod. do 15.00 hod. v prítomnosti volebnej komisie.  Zákonný zástupca sa po príchode do budovy školy podpíše na prezenčnú listinu, dostane hlasovací lístok (1 rodina = 1 hlasovací lístok), svoju voľbu označí zakrúžkovaním jedného kandidáta a vhodí hlasovací lístok  do hlasovacej urny.  

Po ukončení hlasovania komisia volebné lístky spočíta a vyhlási nového člena Rady školy za rodičov žiakov základnej školy. V prípade,  ak nebude nadpolovičná väčšina hlasujúcich, vyhlási sa druhé kolo hlasovania, ktoré prebehne dňa 4. 10. 2021  v čase od 15.15 hod. do 18.00 hod. O výsledku volieb budú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom EduPage.

Ďakujem za spoluprácu.

S úctou  PaedDr. M. Farkašová, riaditeľka školy