Počítačový krúžok

Na počítačovom krúžku čakajú tretiakov a štvrtákov našej školy v tomto školskom roku rôzne zaujímavé aktivity.

V úvode sme začali pracovať s otvoreným vzdelávacím prostredím Minecraft Education Edition, ktoré podporuje u žiakov kreativitu a spoluprácu.

Žiaci sa oboznámia so základnými pojmami programovania využitím Ozobotov a Micro:bitov, ktoré sú súčasťou projektu našej školy „Programuj aj ty“.

Ďalej nás čaká projekt Hodina kódu, kde sa naučíme základy programovania programovaním pohybov postáv Alexa alebo Steva v simulovanej časti sveta hry a rôzne ďalšie aktivity, o ktorých vás v budúcnosti budeme informovať.

Ako strávili žiaci 4.B mesiac Október v ŠKD

V mesiaci Október sme si vyrobili veniec z gaštanov, hrali sme sa s legom a aj inými spoločenskými hrami. Otestovali sme si svoju výdrž a nezabudli sme ani na svojich starých rodičov. Vyrobili sme im darčeky na potešenie a naučili sme sa o nich aj nové básničky. Na školskom dvore sme sa hrali hry a hrabali lístie. Využili sme aj poznatky z hodín prírodovedy a hravou formou sme sledovali vesmír a nočnú oblohu cez interaktívne okuliare.

Žiaci 4.B triedy s pani vychovávateľkou

„Modernejšia škola“

V rámci našej snahy o neustále modernizovanie priestorov školy a zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa tento rok zapojili do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Modernejšia škola“.  Cieľom tohto projektu bolo obnoviť interiéry škôl tak, aby boli pre žiakov atraktívnejším a motivujúcejším prostredím na výučbu aj voľnočasové aktivity. O pridelenie dotácie sa celkovo uchádzalo 1800 škôl a naša škola sa stala jednou zo 144 škôl, ktorých projekt sa ministerstvo rozhodlo podporiť.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vytvoriť nielen centrálnu oddychovú zónu pre všetkých žiakov vo vstupnom vestibule školy, ale aj menšie relaxačné zóny v jednotlivých triedach, na chodbách a pre žiakov gymnázia aj v ich študovni. Veríme, že tieto priestory si žiaci obľúbia a budú ich s radosťou využívať.

Okrem oddychových zón sme zmodernizovali zariadenia jazykových učební, čím sme vytvorili pre žiakov vhodné podmienky na zážitkové učenie či prácu v skupinách. V týchto priestoroch sa aj učiteľom bude jednoduchšie pracovať s  inovatívnymi metódami výučby, ktoré podporujú aktívne zapájanie sa žiakov a zároveň rozvíjajú otvorenú partnerskú komunikáciu. Tým sa naša priestorovo modernejšia škola stáva modernejšou aj vo forme vzdelávania – a presne to je naším cieľom.

Veríme, že sme našim žiakom pripravili multifunkčný priestor, ktorý všestranne využijú a ktorý im spríjemní chvíle v škole.

Čestné uznanie pre Simonku

Dištančné vzdelávanie v minulom školskom roku bolo pre žiakov naozaj náročné. Napriek povinnostiam domáceho štúdia si však niektoré deti našli aj čas zapájať sa do výtvarných súťaží. Jednou z usilovných bola aj naša Simonka Hrudková, žiačka terajšej VI. A triedy. Po vyhlásení výtvarnej súťaže Komenský a my, ktorú každoročne organizuje Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, minulý rok na tému Poľnohospodárske stroje – minulosť, súčasnosť a budúcnosť, neváhala a pridala ruku k dielu. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže, realizovanej online dňa 10. 11. 2021, získala jej práca čestné uznanie.

Simonka, ďakujeme za reprezentáciu školy, úprimne blahoželáme k oceneniu a prajeme ešte veľa nápaditých výtvarných prác!