Začalo sa adventné obdobie

Milé deti, milí žiaci!

Touto nedeľou sa začalo adventné obdobie. Je to pre nás požehnaný čas, kedy sa môžeme viac priblížiť k pánu Ježišovi. Aj cez tento advent sme si pre vás pripravili úlohy, ktoré budeme plniť buď samostatne alebo s triedou. 1. stupeň má v triede spravený adventný kalendár  a tieto úlohy:

Prvá adventná nedeľa

1.    Dnešnú svätú omšu obetujem za svoju rodinu, aby toto adventné obdobie sme sa spoločne viac priblížili k Ježišovi.

2.    Urobím aspoň jeden sebazápor- zrieknem sa sladkostí, televízie, hry na počítači, mobile…

3.    Dnes sa spýtam pri každom probléme, ťažkosti: Čo by urobila Panna Mária na mojom mieste? A pomodlím sa Zdravas Mária.

4.    Dnes budem rozdávať radosť úsmevom, službou.

5.    Dnes nepoviem ani jedno škaredé slovo a nebudem hundrať. Ak sa to stane tak sa pomodlím Zdravas Mária.

6.    Spolu s triedou sa pomodlím jeden desiatok ruženca v kaplnke.

7.    Bez vyzvania vyniesť smeti alebo umyť riad alebo…

Druhá adventná nedeľa

8.    Chcem si dnes viac uvedomiť Božiu prítomnosť. Dnes si viackrát poviem: Pán je so mnou. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému…

9.    Vyberiem si spolužiaka, s ktorým sa moc nehrám a dnešný deň mu budem pomáhať.

10.    Upracem si hračky.

11.    Večer sa pomodlím s rodičmi večernú modlitbu.

12.    Poslúchnem na prvé slovo pani učiteľku, rodičov.

13.    Spolu s triedou si prečítame nejaký príbeh zo svätého písma.

14.   Upracem si izbu bez vyzvania.

Tretia adventná nedeľa

15.    Spolu s rodičmi sa poďakujeme spoločne za všetko, čo nám   

        dáva. Pomodlíme sa spoločne Otče náš.

16.    Dnes nebudem jesť žiadne sladkosti a obetujem to za nejakého spolužiaka.

17.    Vyrobím darček pre spolužiaka, ktorému som niekedy ublížil a tým budeme zase kamaráti.

18.    Pôjdeme spoločne do kaplnky a vlastnými slovami sa pomodlíme spolu.

19.       Poďakujem sa pani učiteľkám tým, že im nakreslím, vytvorím darček.

20.       Pôjdem do kaplnky, pokloním sa a pomodlím pred svätostánkom.

21.       Pomôžem mamke bez reptania s upratovaním.

Štvrtá adventná nedeľa

22.       Pri adventnom venci sa spoločne s rodičmi poďakujem za všetko čo nám dáva a budeme ďakovať za dar viery.

23.       Nakresli svoj stromček, k nemu jasličky a k nim svoje srdce.

 
2. stupeň keďže majú dištančnú formu vzdelávania tak jednotlivé úlohy budú dostávať domov.Ich prvou úlohou bolo premeditovať úryvok zo sv. písma, ktorý nás vyzýva k očakávaniu Krista. Dúfame, že sa vám bude dariť plniť úlohy.

Ešte raz vám prajeme požehnaný advent. Vaši katechéti

Nebo v škole

Dnes bol výnimočný deň! Privítala nás otvorená nebeská brána, dokonca aj so svätým Petrom.

Stretli sme našich svätých patrónov, s ktorými sa deti oboznamovali v októbri na hodinách katolíckeho náboženstva. Bolo krásne počúvať príbehy svätcov z úst žiačikov a uvedomovať si spoločne ich vieru, životný príklad, silu orodovania a ochranu. Ďakujeme rodičom, že si svojou pomocou deťom  tiež pripomenuli význam nebeských patrónov.

Deň sv. Vincenta de Paul

Tento rok sme si pripomenuli deň sv. Vincenta  27. 9. 2020. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu sme tento deň slávili v obmedzenom režime. Ráno sa nám prostredníctvom rozhlasu prihovoril pán kaplán Lukáš Líška, ktorý nám priblížil odkaz sv. Vincenta. Sv. Vincent bol veľmi láskavý, ošetroval chorých, ranených väzňov, vyučoval nevedomých a slúžil všetkým, ktorí sa nachádzali či už v materiálnej, alebo duchovnej biede. Jeho život a pôsobenie by nám mali byť v dnešných časoch vzorom.

V tento deň bola tiež vyhlásená súťaž Život sv. Vincenta de Paul. Zapojiť sa mohli všetci žiaci základnej školy, no i študenti nášho gymnázia. Žiaci mohli prispieť výtvarnými a literárnymi dielami, no i prezentáciami.

Zdroj: https://www.wikipedia.org/