Matematická súťaž MAKS

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do celoročnej matematickej súťaže MAKS.

Súťažiť mohol buď jednotlivec, alebo dvojica žiakov. Zadané príklady sa počítali počas celého školského roka. Súťaž má počas školského roka osem kôl. V každom kole budeš mať viac ako tri týždne na vyriešenie štyroch úloh, ktoré si vyberieš z piatich ponúknutých.

Riešiteľmi súťaže v školskom roku 2020/2021 boli:

Marek Földesi – 5.B

Lukáš Gudanek – 8.A

LUKAŠ GUDANEK  z 8.A triedy, dosiahol  pre našu školu dosiahol 116-119 . miesto na Slovensku.

Ako cenu získal diplom MaxiDiplom a ceruzu  SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

MAREK FÖLDESI  z 5.B triedy,  dosiahol pre našu školu 947. – 950.miesto na Slovensku.

Ako cenu získala  MaxiDiplom a ceruzu  SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

Ich výsledky sú  dôkazom ich inteligencie, bystrosti a vytrvalosti.

Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynaložené úsilie.

Ing. Sylvia Verbovská