Ježko – náš jesenný kamarát

Lezie ježko, lezie v lese
jabĺčka si domov nesie.

Do lístia sa zahrabal,
schúlil sa a tíško spal.

Prvý jesenný mesiac v školskom klube sme v 2.A venovali pozornosť typickému jesennému zvieratku. Spolu s deťmi sme si vytvorili veselého, farebného ježka. Porozprávali sme sa aj o tom, čím sa ježko naozaj živí, kde býva a aj to, ako mu môžeme počas chladných nocí pomôcť prežiť. Čas sme trávili aj kreslením, spoločenskými hrami. Krásne spoločné septembrové chvíle sme si vychutnávali aj vonku na čerstvom vzduchu, lebo počasie nás k tomu priamo nabádalo. 

Ocenenie pedagogických zamestnancov školy

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov mesto Levice udelilo Plaketu J. A. Komenského pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení na území mesta a významným osobnostiam podieľajúcim sa na rozvoji školstva za rok 2020 a 2021. Poďakovanie za túto slávnostnú udalosť patrí mestu Levice, Komisii vzdelávania a mládeže, ZUŠ Pála Kadosu a Speváckemu zboru slovenských učiteľov. Medzi ocenenými boli aj zamestnanci našej školy.

PaedDr. Milan Bridiš – za celoživotnú prácu v školstve, za úspechy vo výchove množstva talentovaných športovcov a rozvoj regionálneho školstva

Denisa Mumperová – učiteľka predprimárneho vzdelávania, za aktívnu pedagogickú prácu vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku

Mgr. Monika Ševčíková – učiteľka matematiky a telesnej výchovy – za zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu žiakov

Ing. Katarína Vargová – učiteľka chémie a biológie – za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť vo výchove a vzdelávaní žiakov školy

Srdečne im blahoželáme.

OKTÓBER – Mesiac úcty k starším

Milá babka, milý dedko, 
ďakujem Vám dnes za všetko. 
Za tie bozky z veľkej lásky,
za nežnosť rúk, hladiace moje vlásky,
za starostlivosť, lásku, dobrotu,
ďakujem aj za Vašu obetu a ochotu. 
Za úsmev, ktorý vždy pre mňa máte,
za každé spoločné chvíle,
ktoré so mnou prežívate. 

V mesiaci OKTÓBER sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam. Pri tejto príležitosti si žiaci  2.B v ŠKD  vyrobili milý darček na vyjadrenie vďačnosti a lásky svojím starým rodičom.   

Životné jubileum

Dnes sa dožíva životného jubilea 70 rokov života pani Ruženka Mäsiarová. Stála pri zrode Základnej školy sv. Vincenta v Leviciach v roku 1991. Vykonala veľké množstvo práce, aby naša škola mohla vzniknúť. Pracovala ako zástupkyňa riaditeľa. Odkaz sv. Vincenta de Paul, patróna našej školy, napĺňala v praktickej činnosti pomoci chudobným a núdznym ako predsedníčka Konferencie sv. Lujzy. Nech Pán odmení dobré ovocie jej života. Všetko dobré, veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších rokov života vyprosujú a želajú spolupracovníci, žiaci a študenti našej školy.