Záhradkárčenie v 4.C

Počas hodín pracovného vyučovania a prírodovedy sa žiaci zo 4.C stali na chvíľku záhradkármi a začali sa pripravovať na pestovateľskú sezónu. Čo by to však boli za pestovateľov, keby si nevypestovali planty od semienka? Preto si zasadili semienka papriky a aj paradajky a dokonca si vyrobili aj vlastné menovky. Žiaci sa budú o svoje rastlinky poctivo starať a o pár týždňov možno i zbierať úrodu. 

„Čítame pre radosť!“

Z nových knižiek, získaných z projektu, číta druhákom na pokračovanie pán kaplán.
Spoločne s hrdinami prežívame napínavé príbehy, odohrávajúce sa v ďalekej krajine v srdci prírody.

Podarí sa zachrániť líštičku? Zostane bývať s dievčatkom, či sa vráti k životu v lese? Všetko sa dozvieme pri ďalších stretnutiach s knihou a s pánom kaplánom Lukášom. Ďakujeme za váš čas a pekné chvíle!

Dejepisná olympiáda

Počas školského roku sa žiaci zapájajú do rôznych súťaží a predmetových olympiád. Jednou
z nich je aj Dejepisná olympiáda.

V tomto školskom roku, kedy bola monotematická téma Hrady a zámky SR, sa do školského
kola zapojilo 30 žiakov. Jednotlivé zadania zvládol každý podľa svojich možností a prípravy,
ktorú téme venoval.
Nedávno prebehlo aj okresné kolo, na ktorom nás reprezentovali prví dvaja z každej
kategórie. Najlepšie umiestnenie získala žiačka 6A triedy Liliana Trňanová, ktorá obsadila
krásne 2. miesto Škoda, že v tejto kategórii sa nepostupuje do krajského kola. Okrem tohto
úspechu ani ďalší žiaci nesklamali. Mnohí získali umiestnenie v prvej šestke. Tri ďalšie
žiačky sa stali úspešnými riešiteľkami okresného kola.
Za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy im aj touto formou ďakujeme.

Expert geniality show

Na našej základnej škole ponúkame našim žiakom zapojiť sa do rôznych súťaží a aj ich
pestrosťou tak rozširovať obzory našich žiakov. Jednou zo súťaží, ktoré preveria všeobecný
prehľad žiakov je Expert – geniality show, do ktorej sa už niekoľko rokov zapájame.
Každý žiak si vyberie dve témy, ktoré potom v danom časovom limite rieši. Do súťaže sa
zapojili traja žiaci z 5. ročníka a štyria žiaci zo 7. ročníka. Súťaž prebehla ešte na konci
novembra, no teraz k nám dorazili výsledky, ktoré nás veľmi potešili.

Dvaja žiaci piateho ročníka dosiahli titul TOP expert. Pritom v ich kategórii súťažilo vyše
1700 žiakov z celého Slovenska. Samuel Grečner z 5. B triedy získal titul TOP expert z témy
„Päť jazykov kultúry“.
Najlepšie sa umiestnil Jakub Poláčik z 5. A triedy, ktorý získal titul TOP expert v oboch
témach – „Päť jazykov kultúry“ aj „Ako funguje svet“ a celkovo skončil na vynikajúcom 4.
mieste zo všetkých žiakov v rámci Slovenska. Jakubovi k úspechu blahoželáme a tešíme sa
na ďalšie jeho úspechy.

Geografická olympiáda

Jednou z najstarších predmetových olympiád, ktorá v tomto školskom roku realizuje svoj 52.
ročník je Geografická olympiáda. Zároveň je to jedna z olympiád, ktorá máva najvyššiu
zapojenosť žiakov. V tomto školskom roku aj na našej základnej škole sa školského kola
zúčastnilo 64 žiakov. Olympiáda sa realizovala online a žiaci riešili úlohy rôzneho charakteru
z daného učiva, ale aj z témy – vnútorné procesy našej Zeme.
Prevažná väčšina žiakov sa stali úspešnými riešiteľmi.
Do okresného kola, ktoré bude v mesiaci marec postupujú a farby našej školy budú hájiť
piataci Jakub Poláčik a Filip Černák, šiestak Jakub Hrubý, siedmak Martin Máčaj, ôsmak
Dominik Foťko a deviatačka Lilien Jakubisová. Všetkým budeme držať palce.