Home » Angličtina online cez Planétu vedomostí

Angličtina online cez Planétu vedomostí

Počas tejto neľahkej situácie, ktorou všetci prechádzame sa vám rodičia a žiaci chcem poďakovať za vašu spoluprácu ako zodpovedne pristupujete k zadaným úloham cez edupage a takisto aj cez modernejšiu formu učenia sa cudzieho jazyka a to cez digitálny portál Planéta vedomostí. Keďže všetci žiaci nemajú prístup k internetu alebo technickým prostriedkom, je to na dobrovoľnej báze a musím skonštatovať, že celkovo som registrovala 70 detí a z toho riešilo online úlohy 43 žiakov. Tento portál je kvalitný nielen materiálmi, ktoré obsahuje, ale aj tým, že učiteľ získava aj spätnú väzbu od žiakov, keďže po vypracovaní úloh ich posiela učiteľovi na kontrolu. Za usilovnosť, snahu a ochotu budem kladne hodnotiť žiakov a bude im zapísaný stupeň hodnotenia známkou výborný.

Prikladám aj fotodokumetáciu ako riešili zadané úlohy z anglického jazyka žiaci I. stupňa.

 Mgr. Harmadyová