Home » Aktivity v čase korona krízy …nezastavujeme

Aktivity v čase korona krízy …nezastavujeme

Napriek pretrvávajúcej pandémii a dištančnému vzdelávaniu starších žiakov aktivity na našej škole neustali. Žiaci prvého stupňa ZŠ a deti MŠ si naďalej vzorne plnia školskú dochádzku a získavajú vďaka svojim pani učiteľkám nové vedomosti a zručnosti.

Učitelia, ktorí učia na druhom stupni ZŠ a na gymnáziu vďaka svojmu úsiliu naďalej vzdelávajú svojich žiakov online formou. Niektorí zo školy, niektorí z domu pripravujú pre svojich žiakov rôzne materiály, podklady, aby aj napriek tejto situácií ich žiaci mohli napredovať. Popri tom navštevujú rôzne webináre aby sa aj sami zdokonalili a tak ešte kvalitnejšie mohli pripravovať svojich žiakov.

Vedenie školy okrem zabezpečenia všetkých opatrení sa snaží v tomto čase zlepšiť priestory našej školy. Na treťom poschodí budovy boli vymenené okná za nové v odborných učebniach čím sa skvalitní priestor na výuku aj po návrate starších žiakov do školy.

Určite ste si všetci všimli, že  pri škole prebiehajú stavebné práce. V spolupráci s mestom sa rekonštruuje multifunkčné ihrisko v areáli školy. Popri ňom sa buduje tartanový atletický okruh a nové doskočisko. Všetky tieto aktivity po ich ukončení pomôžu skvalitniť výuku telesnej výchovy, rozšíriť ponuku krúžkovej činnosti a tak zlepšiť aj zdravotný stav našich žiakov.

V školskej jedálni vďaka projektu „Zdravá škola“ dostávajú k obedu všetci žiaci aj zamestnanci mliečny výrobok –  mlieko, acidko a pod. Aj touto aktivitou prispievame k lepšiemu zdravotnému štýlu našich žiakov.

Mnohé ďalšie aktivity sa pripravujú a postupne sa budú realizovať. Všetky tieto kroky vedú k skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu a zlepšeniu prostredia školy a okolo nej.