Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg v materskej škole

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga v materskej škole

  • Monitoruje deti počas prípravného ročníka a na základe včasnej diagnostiky informuje rodičov o školskej zrelosti a pripravenosti detí na vstup do ZŠ.
  • Pracuje s deťmi počas adaptačného procesu v materskej škole. Spolupracuje s poradenskými zariadeniami –  CŠPP, CPPP a P v Leviciach, logopedickou ambulanciou, detským lekárom.
  • Vykonáva odbornú a poradenskú  činnosť, podieľa sa na výchovno-vzdelávacom procese vo vypracovaní individuálnych plánov.
  • Sleduje  vývin detí, vrátane špecifických porúch učenia  a  zdravotného oslabenia.
  • Monitoruje sociálne vzťahy  týchto detí v  triede a následne intervenuje v spolupráci s triednymi učiteľkami.
  • Rieši problémy v učení, v správaní počas výchovno-vzdelávacej činnosti.
  • Komunikuje s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi.
  • Poskytuje konzultácie, rady, odborné poradenstvo pedagógom aj rodičom.

Práca s rodičmi:

Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.
Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Iveta Hujavá        

KONTAKT: E-mail: iveta.hujava(zavináč)vincent-levice.sk     

Telefón: 0905935150                                                                     

Konzultačné hodiny: pondelok – piatok    08:00 – 09:00,    14:00 – 15:00

alebo podľa potreby po telefonickom, emailovom, osobnom dohovore

P o r a d í m e V á m:

ADAPTÁCIA DETÍ V MŠ (príloha č.1)

ČO JE DEPISTÁŽ? (príloha č. 2)

ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ (príloha č.4)

SPRÁVNE A NESPRÁVNE DRŽANIE PÍSACÍCH POTRIEB (PPTč.1 prezentácia)

SPRÁVNE A NESPRÁVNE SEDENIE PRI PÍSANÍ (PPTč.2 prezentácia)

MÁ VAŠE DIEŤA PROBLÉMY S VÝSLOVNOSŤOU? (príloha č. 3)