Krúžková činnosť

sa zabezpečuje v súlade s § 4 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. v súlade so Školským vzdelávacím programom ZVEDAVÉ SLNIEČKA.

Krúžková činnosť je súčasťou výchovy a vzdelávania materskej školy sv. Vincenta de Paul, obohacuje ju, napomáha rozvíjaniu kľúčových kompetencií detí, prispieva k celostnému rozvoju osobnosti detí, rešpektuje ich záujmy, nadanie a rozvojové možnosti a schopnosti.