Platby za MŠ

PLATBA ŠKOLNÉHO ZA DIEŤA ŠK. ROK 2022/2023

Poplatok za MŠ – 22,-€ / mesiac

Poplatok je splatný k 10 dňu v mesiaci vopred , v prípade mesačnej úhrady.

Č.účtu : SK37 0200 0000 0026 5952 6851

Konštant.symbol 0308

Variabilný symbol- 2010

Do 10.8.2022  – 9-12/2022   –   88,- Eur.

Do 10.12.2022 – 1-3/2023  – 66,- Eur.

Do 10.3.2023- 4-6/2023  – 66,- Eur.

Je možná úhrada školného aj za celý školský rok, t. j. 220,- Eur.

Poplatok sa nevzťahuje na deti, ktoré sú 1. rok pred plnením školskej dochádzky.( deti narodené do 31.8.2017, deti ktoré pokračujú v plnení PPV a deti predčasne plniace PPV)

Zákonných zástupcov žiakov, ktorí mali v šk. roku 2021/2022 preplatok  poplatku oboznámime o úprave platieb do 10.8.2022.

Do správy pre prijímateľa napíšte MENO DIEŤAŤA A TRIEDU DIEŤAŤA ktorú navštevuje.

Doklad o zaplatení školného je potrebné zaslať v deň úhrady na mailskolne.ms@vincent-levice.sk