Platby za MŠ

PLATBA ŠKOLNÉHO ZA DIEŤA ŠK. ROK 2021/2022

Poplatok za MŠ – 16€ / mesiac

Poplatok je splatný k 10 dňu v mesiaci vopred , v prípade mesačnej úhrady.

Č.účtu : SK37 0200 0000 0026 5952 6851

Konštant.symbol 0308

Variabilný symbol- 2010

Do 10.8.2021  – 9-12/2021   –   64,- Eur.

Do 10.12.2021 – 1-3/2022  – 48,- Eur.

Do 10.3.2022- 4-6/2022  – 48,- Eur.

Je možná úhrada školného aj za celý školský rok, t. j. 160,- Eur.

Poplatok sa nevzťahuje na deti, ktoré sú 1. rok pred plnením školskej dochádzky.

Do správy pre prijímateľa napíšte MENO DIEŤAŤA A TRIEDU DIEŤAŤA ktorú navštevuje.

Doklad o zaplatení školného je potrebné zaslať v deň úhrady na mailskolne.ms@vincent-levice.sk