Školský psychológ

Náplň práce školského psychológa v materskej škole

  • Jeho hlavnou úlohou je zachovanie a posilňovanie psychického zdravia detí, ich harmonický vývoj v podmienkach MŠ.
  • Poskytuje psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, rodičom, pedagógom MŠ.
  • Uskutočňuje odbornú  starostlivosť deťom s ťažkosťami v učení a v správaní, deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
  • Pomáha novoprijatým deťom a ich rodičom pri úspešnom zvládnutí adaptácie na nové prostredie.
  • Poskytuje starostlivosť deťom v krízových sociálnych a životných situáciách a iných sociálno-psychologických javov.
  • Aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti MŠ.
  • Zúčastňuje sa zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a pripravuje odporúčania pre rodičov dieťaťa k odbornému vyšetreniu v príslušnom CPPPaP.
  • Spolupracuje s odbornými zamestnancami CPPPaP a pripravuje podklady potrené k vyšetreniu dieťaťa MŠ.
  • Spolupodieľa sa  na vytváraní, aktualizácii individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu (IVVP) pre detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi.

Práca s rodičmi

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so školským psychológom podľa potreby.

Témou konzultácii môžu byť napr. ťažkostí s adaptáciou; otázky súvisiace s rozvojom detí; problémami ich veku; identifikácia podmienok, ktoré bránia optimálnemu vývinu dieťaťa, pomoc rodičom pri ich náprave…

Konzultačné hodiny

pondelok – piatok    08:00 – 09:00,    14:00 – 15:00

alebo podľa potreby po telefonickom, emailovom, osobnom dohovore.

Zásady práce školského psychológa

Školský psychológ je rovnako ako lekár viazaný tajomstvom a pre jeho prácu platí zásada dôvernosti. To znamená, že informácie, ktoré sa dozvie o dieťati, o rodičovi ďalej neposúva, pokiaľ s tým dotknutá osoba nesúhlasí.

Pri vykonávaní psychologickej činnosti sa  riadi pravidlami v Etickom kódexe Slovenskej komory psychológov a tiež dokumentom Etika práce školského psychológa Asociácie školskej psychológie.

P o r a d í m e V á m: