O nás

Materská škola sv. Vincenta de Paul, sídli v blízkosti sídliska Rybníky a patrí do farnosti Levice Rybníky.

Svoju prevádzku začala v šk. roku 2010/2011 s počtom detí 19. Nakoľko je záujem o našu materskú školu svojou činnosťou veľký záujem, dnes má MŠ 9 tried. Osem tried v budove Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul a jednu triedu elokovaného pracoviska vo farnosti Levice Rybníky

Naša MŠ ponúka deťom nie len výchovno – vdelávací program, ale aj širokú škálu krúžkovej činnosti a iných aktivít ako sú, Akadémia Mateja Tótha, Korčuľovanie, Plávanie, Anglický jazyk, Moderný tanec, Šachový krúžok, Radostníček – ľudový súbor, Loptové hry, Predškoláčik – špecifická príprava predškolákov, Radosť v Pánovi – návštevy duchovného správcu školy. Sme Materská škola zameraná na výchovu v kreťanskom duchu.

Na dosiahnutie cieľov všestranného výchovného procesu v oblastiach predprimárneho vzdelávania využívame štátny vzdelávací program MŠ SR a GRAVISSIMUM  EDUCATIONIS,

deklaráciu o kresťanskej výchove ,ktorá je modelom každého pedagóga v jeho pôsobení.

,, Tešme sa keď sa druhému niečo podarí a

požíva väčšiu úctu, keď nad nami vyniká

talentami, milosťami a cnosťami.“

Sv. Vincent de Paul