Začalo sa adventné obdobie

Milé deti, milí žiaci!

Touto nedeľou sa začalo adventné obdobie. Je to pre nás požehnaný čas, kedy sa môžeme viac priblížiť k pánu Ježišovi. Aj cez tento advent sme si pre vás pripravili úlohy, ktoré budeme plniť buď samostatne alebo s triedou. 1. stupeň má v triede spravený adventný kalendár  a tieto úlohy:

Prvá adventná nedeľa

1.    Dnešnú svätú omšu obetujem za svoju rodinu, aby toto adventné obdobie sme sa spoločne viac priblížili k Ježišovi.

2.    Urobím aspoň jeden sebazápor- zrieknem sa sladkostí, televízie, hry na počítači, mobile…

3.    Dnes sa spýtam pri každom probléme, ťažkosti: Čo by urobila Panna Mária na mojom mieste? A pomodlím sa Zdravas Mária.

4.    Dnes budem rozdávať radosť úsmevom, službou.

5.    Dnes nepoviem ani jedno škaredé slovo a nebudem hundrať. Ak sa to stane tak sa pomodlím Zdravas Mária.

6.    Spolu s triedou sa pomodlím jeden desiatok ruženca v kaplnke.

7.    Bez vyzvania vyniesť smeti alebo umyť riad alebo…

Druhá adventná nedeľa

8.    Chcem si dnes viac uvedomiť Božiu prítomnosť. Dnes si viackrát poviem: Pán je so mnou. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému…

9.    Vyberiem si spolužiaka, s ktorým sa moc nehrám a dnešný deň mu budem pomáhať.

10.    Upracem si hračky.

11.    Večer sa pomodlím s rodičmi večernú modlitbu.

12.    Poslúchnem na prvé slovo pani učiteľku, rodičov.

13.    Spolu s triedou si prečítame nejaký príbeh zo svätého písma.

14.   Upracem si izbu bez vyzvania.

Tretia adventná nedeľa

15.    Spolu s rodičmi sa poďakujeme spoločne za všetko, čo nám   

        dáva. Pomodlíme sa spoločne Otče náš.

16.    Dnes nebudem jesť žiadne sladkosti a obetujem to za nejakého spolužiaka.

17.    Vyrobím darček pre spolužiaka, ktorému som niekedy ublížil a tým budeme zase kamaráti.

18.    Pôjdeme spoločne do kaplnky a vlastnými slovami sa pomodlíme spolu.

19.       Poďakujem sa pani učiteľkám tým, že im nakreslím, vytvorím darček.

20.       Pôjdem do kaplnky, pokloním sa a pomodlím pred svätostánkom.

21.       Pomôžem mamke bez reptania s upratovaním.

Štvrtá adventná nedeľa

22.       Pri adventnom venci sa spoločne s rodičmi poďakujem za všetko čo nám dáva a budeme ďakovať za dar viery.

23.       Nakresli svoj stromček, k nemu jasličky a k nim svoje srdce.

 
2. stupeň keďže majú dištančnú formu vzdelávania tak jednotlivé úlohy budú dostávať domov.Ich prvou úlohou bolo premeditovať úryvok zo sv. písma, ktorý nás vyzýva k očakávaniu Krista. Dúfame, že sa vám bude dariť plniť úlohy.

Ešte raz vám prajeme požehnaný advent. Vaši katechéti