Zábavné vyučovanie matematiky pomocou prvkov Hejného metódy

Aj predmet matematika môže byť pre žiakov zdrojom zábavy a radosti z vyučovania. Použitie prvkov Hejného metódy vo výučbe je jedným zo spôsobov, ktorým radosť a motiváciu k učeniu podporujeme aj na našej základnej škole. Naši pedagógovia absolvovali školenie, ktoré bolo zamerané na využitie tejto metódy vo vyučovacom procese, konkrétne na hodinách matematiky. Hejného  metóda predstavuje alternatívny prístup k vyučovaniu matematiky, pričom sa kladie dôraz na aktívne zapájanie všetkých žiakov do vyučovacieho procesu. Okrem matematiky, naši pedagógovia uplatňujú prvky tejto metódy vo vyučovacom procese aj na iných predmetoch. U žiakov sa tak podporuje rozvoj schopností a zručností, ako napr. pozornosť, porozumenie, spolupráca s ostatnými spolužiakmi, sebapoznanie a sebahodnotenie. Ponúkame vám niekoľko ukážok, ako sa prvky Hejného metódy využívajú na našich  vyučovacích hodinách.

Kolektív pedagógov KSŠ sv. Vincenta de Paul

I.A práca s kockami, stavby podľa plánu a podľa slovného zadania.

V úvode hodiny matematiky si žiaci 3. B triedy zopakovali Hejného metódou matematické výpočty. Pracovali v skupinách a hracími kockami riešili súčin a podiel náhodných čísel, získaných hádzaním kociek.

V 1.C tiež využívame Hejného matematiku a hravou formou sa učíme počítať. Využívame krokovací pás, „autobus“ ale i kocky, ktoré žiakom napomáhajú rozvíjať priestorovú predstavivosť.

Pri hľadaní správnej siete pre kocku deti samostatne uvažovali a nachádzali riešenie, „ušili“ pre ňu tie správne šaty! S radosťou a podľa vlastného tempa vytvárali z kociek stavby.

I.B – Hejného metódy vyučovania

Práca s chybou: Predchádzame strachu detí – chyba je nástroj na učenie – detičky si sami hľadajú chybu a skúšajú argumentovať, prečo ju urobili. Učiteľ dieťa za chybu nekritizuje.

Práca v prostrediach: krokovací pás a schody – Učia sa opakovanou návštevou prostredia . Deti sa orientujú v priestore pomocou čísel. Pracujú sami, alebo vo dvojiciach. Naučia sa číslice, sčitovať aj odčitovať, porovnávať o koľko viac a menej.  Často pri tom používame aj kocky.

Skutočná motivácia: Vnútorná – ,, Keď neviem a chcem vedieť „. Detičky prichádzajú na riešenie problémov samy a to im prináša pocit úspechu, učia sa aj zvládať neúspech. Atmosféra z úspechu prináša radosť aj tým neskôr úspešným.

Radosť z matematiky:  úspechy , vlastné pokroky, uznanie spolužiakov aj učiteľky vedú k radosti z objavovania, lebo matematika to sú nové objavy a poznatky. Detičky sú počas hodiny priebežne hodnotení, zbierajú si žetóny podľa obtiažnosti príkladu.