Home » Účelové cvičenie – praktická časť

Účelové cvičenie – praktická časť

Koncom júna sa žiaci základnej školy venujú hlavne tomu, aby na koncoročnom vysvedčení boli čo najlepšie známky. Posledné dni však okrem výletov a exkurzií využívame aj na rôzne vzdelávacie aktivity.

Tak sa koncom júna na našej Základnej škole sv. Vincenta de Paul uskutočnila praktická časť účelového cvičenia. Počas tohto dňa si mohli žiaci prakticky vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas teoretických hodín. Žiaci 5. – 9. ročníka sa vystriedali na rôznych stanovištiach a podľa náplne realizovali svoje činnosti.

 

Vyskúšali si praktické činnosti zo zdravotnej prípravy, kde ich zaučila a doplnila vedomosti Zuzka Mlynková zo Slovenského Červeného kríža. Žiaci si mohli vyskúšať, ako podať prvú pomoc pri rôznych zraneniach. Ďalšou časťou bola civilná ochrana, kde sa žiaci oboznámili s činnosťami pri rôznych hromadných nešťastiach, povodniach. Vyskúšali si nasadzovanie ochrannej masky a ako sa chrániť počas mimoriadnych udalostí. Keďže žiaci sú či už ako chodci, alebo cyklisti účastníkmi cestnej premávky, tak oblasť dopravnej výchovy bola ďalšou časťou náplne tohto dňa. Túto oblasť žiakom ozrejmil Ing. Peter Polák z Policajného zboru Slovenskej republiky.

Nezanedbateľnou súčasťou je aj pohyb a pobyt v prírode. V tomto bloku si žiaci vyskúšali praktické činnosti – ako sa orientovať v prírode, pracovať s buzolou, ísť podľa určeného azimutu, nájsť svoje miesto na mape a pod. Ďalšou z činností, ktorá bola náplňou účelového cvičenia, bola streľba zo vzduchovky. Táto činnosť sa stretla medzi žiakmi s veľkým záujmom.

 

Celý deň prešiel vďaka zaujímavým aktivitám veľmi rýchle. Žiaci si precvičili rôzne praktické činnosti a naučili rôzne nové veci, ktoré možno raz vo svojom živote využijú. Niektoré síce je lepšie nikdy nemusieť použiť, ale je dobré byť na rôzne situácie byť pripravený.