Testovanie 5

TESTOVANIE 5 – 2022

18. mája 2022 (streda)

Z predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika

Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Informácie o Testovaní 5 sú zverejňované na:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5