Súťaže z TALENTÍDY v šk. roku 2023/2024  v roč.1 – 4.

VŠEDKOVEDKO – veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

Je to celoslovenská súťaž pre žiakov  1.- 4. ročníka a tento rok sa jej zúčastnilo u nás 69  žiakov. 

K najúspešnejším žiakom  patrili : 

                                                                                                                                                 Š.Mihalka  – 1.A

                                                                                                                                                 R.Baránek  – 1.B

                                                                                                                                                 D.Kalmancai- 1.C

                                                                                                                                                 M.Molnár – 1.C

Vo Všedkovedkovi si môžu vyskúšať svoje vedomosti o svete, ktorý ich obklopuje a popritom sa v súťažnej atmosfére naučiť niečo nové. Otázky sú z rôznych oblastí, každé dieťa sa v nich nájde a získa všeobecný prehľad. Pri úlohách sa dbá na čítanie s porozumením i  logické myslenie. Súťaž naučí žiakov myslieť, spojiť vedomosti získané v škole i mimo nej , a na záver sa porovnať so svojimi vedomosťami s inými žiakmi. Môžu sa v nej prejaviť aj deti , ktoré v matematických súťažiach nie sú až také úspešné. Súťaž má veľký zmysel , keďže deti si zvykajú na vypracovávanie testov, čo je v dnešnej dobe nevyhnutnosť.

Matematický klokan – najväčšia medzinárodná žiacka súťaž.

V tomto roku sa do nej zapojilo u nás rekordných 83  žiakov. Súťažili aj malí prváci.

Najúspešnejší žiaci boli : 

                                                                                                                                                R.Benčaťová- 1.A

                                                                                                                                                Š.Vinci- 1.A

                                                                                                                                                K.Kollárová – 1.A

                                                                                                                                                Š.Mihalka- 1.A

                                                                                                                                                L.Balogh – 1.A

                                                                                                                                                F.Tokoli – 1.B

                                                                                                                                                R.Baránek – 1.B

                                                                                                                                                R.Habara – 1.C

M.Molnár – 1.C

T.Valachovič – 1.C

D.Dékaiová – 1.C

M.Bajnok – 2.B

S.Veselá – 2.C

Maksík – celoslovenská korešpodenčná celoročná matematická súťaž pre žiakov 2.- 4.roč.

Svojimi úlohami sa snaží deti presvedčiť, že  rozmýšľanie môže byť spojené so zábavou. Dáva im šancu prejaviť svoju tvorivosť nielen v matematike , ale aj vo vymýšľaní príbehov a kreslení obrázkov , ktorými sú úlohy ilustrované. Súťaž rozvíja logické myslenie a tvorivosť žiakov. Deti zažívajú s Maksíkom radosť z objavovania , premýšľania  a aj z toho , že sami môžu ovplyvniť Maksíkov príbeh , prípadne nakresliť obrázky , ktorými sú ilustrované úlohy v zadaní. Vďaka tomu sa tešia z úspechu aj tí, ktorí si neporadia so všetkými matematickými úlohami.

Tento rok sa rozhodlo súťažiť 39 detí a najúspešnejší boli:                                                   D.Klimo – 2.A

                                                                                                                                               H.Švecová – 2.A

                                                                                                                                               M.Ďurčinka – 2.B

                                                                                                                                               N.Tanyasi- 2.B

                                                                                                                                               P.Barátová – 2.B

                                                                                                                                               M.Mráz – 3.A

                                                                                                                                               K.Klimová – 4,A

                                                                                                                                               J.Švec – 4.B

                                                                                                                                               K.Drevená – 4.B

                                                                                                                                               H.Uhliarová – 4.C

Všetkým úspešným riešiteľom ešte raz gratulujeme  a prajeme dlhé prázdniny plné zážitkov.

Mgr. B. Borošová