Školský sociálny pedagóg

Mgr. Jana Cviková  email:   jana.cvikova(zavinac)vincent-levice.sk

Náplň práce sociálneho pedagóga v základnej škole:

  • vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi,
  • plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania,
  • zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
  • venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, diskusii, besied, aktivít pre žiakov
  • v reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
  • poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim z dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
  • pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
  • spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,
  • spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie.

Poradíme Vám: