Home » Školské ovocie a zelenina

Školské ovocie a zelenina

Už po piaty raz sa naša Základná škola spolu s Materskou školou zapojila do programu „Školské ovocie a zelenina“, čo znamená pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl.

Našim dodávateľom je OVD – ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou.

V súvislosti s programom dodávateľ bude uskutočňovať bezplatne pre školské zariadenie osvetové činnosti spočívajúce napr. v organizovaní exkurzií v ovocných sadoch, organizovaní ochutnávok, prednášok a distribúciu propagačných materiálov v rámci sprievodných opatrení programu školské ovocie a zelenina.

Cieľom programu je:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

Monika Pastýrová, vedúca ŠJ