Home » ŠKD – oznam pre rodičov

ŠKD – oznam pre rodičov

 

Školský klub detí začína prevádzku 5.9.2017 od 6:00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD bude deťom rozdaná v 1. školský deň. Vyplnenú žiadosť treba doniesť triednej pani učiteľke alebo vychovávateľke nasledujúci deň, a to 5.9.2017.

Zmena v platbe !!! pridaný je variabilný symbol

Mesačný poplatok za pobyt v ŠKD vo výške 10,-Eur uhrádza rodič vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet školy.

V septembri treba uhradiť platbu  aj za október!

 

číslo účtu: SK37 0200 0000 0026 5952 6851

variabilný symbol: 7777

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa, mesiac za ktorý je uhrádzaný poplatok

 

                                                                                                                      Vedúca ŠKD