Prvé týždne v škole

Po návrate do školy po dištančnom vzdelávaní, bolo veľmi dôležité to, aby sa všetci žiaci cítili dobre a opäť sa tešili medzi spolužiakov. Väčšina sa na návrat tešila, no nesmeli sme zabúdať na to, že žiaci prichádzajú do školy po dlhšej dobe, čo môže prinášať nové a častokrát náročné situácie.

Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme pripravili pre žiakov adaptačný program, aby bol pre nich čas strávený prvé týždne v škole oveľa jednoduchší. Uvedomovali sme si, aké je dôležité poskytnúť žiakom a pedagógom vhodné podmienky pre postupný návrat do školských lavíc, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie.

Preto sme ako inkluzívny tím, ktorý bol zriadený na základe národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov a detí II., pripravili zaujímavé aktivity, ktoré sme realizovali v každej triede aj v spolupráci s triednymi učiteľmi. Zamerali sme sa na budovanie vzťahov, na rozvoj pozitívnej klímy v triedach, na zvládanie záťažových situácií, na rozvoj komunikácie, empatie a tolerancie.

(Inkluzívny tím)