Home » Pre naše aj vaše deti… návrat na Deň detí

Pre naše aj vaše deti… návrat na Deň detí

Aj v čase epidémie koronavírusu sa život na našej škole nezastavil. Žiaci sa učili prostredníctvom online vyučovania, ktoré im sprostredkovali učitelia školy. Prebiehali online zápisy do všetkých organizačných zložiek a prijímacie konanie do nášho gymnázia.

Pani učiteľky z našej MŠ tiež posielali svojim žiakom rôzne výukové materiály a zaujímavé videá. Okrem aktivít pre deti sa kolektív učiteliek MŠ v spolupráci s naším pánom školníkom a pánom kaplánom rozhodli skultivovať jednu časť nášho areálu, ktorý bol doteraz nevyužitý. Nielenže ho upravili, ale priam ho zmenili zo zarastenej plochy na nádhernú ekozáhradku. Časť školského pozemku sa tak stal živou učebňou, ktorú budú môcť využívať všetci žiaci školy. Hoci práca pri tvorbe bola namáhavá a časovo náročná, všetci zúčastnení ju vykonávali v čase svojho voľna a z vlastnej iniciatívy. Pridali sa aj pani vychovávateľky, ktoré pre deti pripravili rôzne pohybové exteriérové stanovištia.

Za túto aktivitu im patrí veľké poďakovanie a všetkým nám ostatným poskytli krásny vzorový príklad.

Počas prerušenia prevádzky sa v škole usilovne pracovalo. Na prvom poschodí sme zrekonštruovali sociálne zariadenia, zakúpili nové preliezky, šatňové skrinky, školský nábytok a vytvorili novú PC učebňu. Priebežne sa dezinfikovali všetky priestory školy a systematicky sme sa pripravovali na obnovenie prevádzky.

Poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom školy za bezproblémový priebeh online hodín a iných platforiem výučby počas dištančného vzdelávania. Mnohí sa zúčastňovali rôznych webinárov, ktorých obsah budú môcť vniesť do priamej výučby. Momentálne vzniká zbierka prác z obdobia prerušenej prevádzky COVID-19, do ktorej mohol každý prispieť svojím literárnym príspevkom.

Mrzí nás, že na základe opatrení MŠVVaŠ a hlavného hygienika SR sme nemohli obnoviť prevádzku vo všetkých triedach MŠ. Náš tím v škole sa intenzívne pripravoval na návrat detí do MŠ a ZŠ. Tu patrí pochvala tím, ktorí sa zaslúžili o prípravu všetkých opatrení a ich samotnú realizáciu, ktorá však nebude ľahká a ukáže silu vzájomného pochopenia a tolerancie.

Rodičom, žiakom aj deťom ďakujeme za vzájomné pochopenie a spoluprácu. Tešíme sa na vás.

K dnešnému Dňu detí vám prajeme veľa Božieho požehnania a úspechov aj v našej škole.

S úctou

                        vedenie školy