Home » Pokyny pre rodičov

Pokyny pre rodičov

Pokyny pre rodičov na školský rok 2018/2019
Prevádzka: 6.00 – 8.00 11.40 – 17.00

 • Školský klub detí začína prevádzku 3.9.2019 od 6:00 hod.
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD bude deťom rozdaná v 1. školský deň 3.9.2019. Vyplnenú žiadosť treba doniesť triednej pani učiteľke alebo vychovávateľke nasledujúci deň, a to 4.9.2019.
 • Dieťa je prijaté do ŠKD na základe písomnej žiadosti rodiča / zákonného zástupcu.
 • K žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD treba priložiť aj súdne rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa, striedavej starostlivosti atď.
 • Deti prijaté do ŠKD a ich rodičia v plnom rozsahu rešpektujú Školský poriadok KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice a vnútorný poriadok ŠKD.
 • V prípade, že dieťa má v konkrétny deň samo odísť z ŠKD inak ako je stanovené rodičom na začiatku školského roka, musí zakaždým vychovávateľke odovzdať písomný súhlas rodiča.
 • Dieťa je možné odhlásiť z ŠKD na základe písomnej žiadosti rodiča aj v priebehu školského roka.
 • Činnosť v ŠKD zabezpečujú kvalifikované a skúsené vychovávateľky, deti sú rozdelené do oddelení podľa ročníkov.
 • Mesačný poplatok za pobyt v ŠKD je 15,-Eur. Poplatok uhrádza rodič na účet školy, a to za mesiac vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
  číslo účtu: SK37 0200 0000 0026 5952 6851
  variabilný symbol: 7777
  správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa, mesiac za ktorý je uhrádzaný poplatok
 • V septembri treba uhradiť poplatok aj za október!!!
 • Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení poplatku na 7.50,-Eur mesačne, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Odhlásenie dieťaťa je možne len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu u vedúcej ŠKD Mgr. Beáty Géciovej . Dieťa je odhlásené vždy k 1. dňu v mesiaci.
 • Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľka školy o vyradenie dieťaťa z ŠKD.

 • Dieťa by nemalo do ŠKD nosiť hračky z domu, cenné veci, mobilné telefóny. Ak tak urobí, pri strate nenesieme zodpovednosť.
 • Je odporúčané dať deťom do skrinky náhradné oblečenie (napr. tepláky, tričko, ponožky).

Vedúca vychovávateľka ŠKD