Domov » Pokyny pre rodičov

Pokyny pre rodičov

Pokyny pre rodičov na školský rok 2018/2019
Prevádzka: 6.00 – 8.00 11.40 – 17.00

 Školský klub detí začína prevádzku 4.9.2018 od 6:00 hod.

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD bude deťom rozdaná v 1. školský deň 3.9.2018. Vyplnenú žiadosť treba doniesť triednej pani učiteľke alebo vychovávateľke nasledujúci deň, a to 4.9.2018.

 Dieťa je prijaté do ŠKD na základe písomnej žiadosti rodiča / zákonného zástupcu.
 K žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD treba priložiť aj súdne rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa, striedavej starostlivosti atď.

 Deti prijaté do ŠKD a ich rodičia v plnom rozsahu rešpektujú Školský poriadok KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice a vnútorný poriadok ŠKD.

 V prípade, že dieťa má v konkrétny deň samo odísť z ŠKD inak ako je stanovené rodičom na začiatku školského roka, musí zakaždým vychovávateľke odovzdať písomný súhlas rodiča.

 Dieťa je možné odhlásiť z ŠKD na základe písomnej žiadosti rodiča aj v priebehu školského roka.

 Činnosť v ŠKD zabezpečujú kvalifikované a skúsené vychovávateľky, deti sú rozdelené do oddelení podľa ročníkov:
I.oddelenie – 1.ročník – p. vychovávateľka Mgr. Monika Birnerová a Adriana Čimborová
II. oddelenie – 2.ročník – p. vychovávateľka Mgr. Beáta Géciová
III. oddelenie – 3.ročník – p. vychovávateľka Mgr. Veronika Pechová
IV. Oddelenie – 4.ročník – p. vychovávateľka Mgr. Monika Vámošová a Mgr. Marcela Kováčová

 Mesačný poplatok za pobyt v ŠKD je 10,-Eur. Poplatok uhrádza rodič na účet školy, a to za mesiac vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
číslo účtu: SK37 0200 0000 0026 5952 6851
variabilný symbol: 7777
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa, mesiac za ktorý je uhrádzaný poplatok

 V septembri treba uhradiť poplatok aj za október!!!
 Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení poplatku na 5,-Eur mesačne, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
 Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 Ak zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Odhlásenie dieťaťa je možne len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Dieťa je odhlásené vždy k 1. dňu v mesiaci.
 Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľka školy o vyradenie dieťaťa z ŠKD.

 Dieťa by nemalo do ŠKD nosiť hračky z domu, cenné veci, mobilné telefóny. Ak tak urobí, pri strate nenesieme zodpovednosť.
 Je odporúčané dať deťom do skrinky náhradné oblečenie (napr. tepláky, tričko, ponožky).

Vedúca vychovávateľka ŠKD

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close