Oznam k návratu do škôl 2021

Milí rodičia, srdečne vás pozdravujeme a v novom roku želáme hlavne veľa zdravia a Božieho požehnania.


Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 11.01.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách. Na všetkých stupňoch ZŠ bude od 11.01.2021 prebiehať dištančné vzdelávanie podľa platných rozvrhov hodín. Naša základná škola v tomto čase zriadi prevádzku školského klubu detí pre žiakov, ktorých obaja rodičia, zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre. Podrobnejšie informácie boli odoslané každému na EduPage. Poprosíme vás o sledovanie informácii.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie.

S úctou

vedenie školy