Home » Komparo

Komparo

Testovanie žiakov v súčasnej škole zohráva dôležitú úlohu. Aj v našej škole zapájame žiakov do rôznych foriem testovania. Vo štvrtok 2. mája 2019 sa testovania Komparo zúčastnili žiaci štvrtého a šiesteho ročníka.

Štvrtáci písali testy z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy a všeobecných predpokladov. Šiestaci okrem matematiky a slovenského jazyka mali test z fyziky a dejepisu.

Dúfame, že aj toto testovanie im pomôže zvýšiť vedomostnú úroveň, ale aj zručnosť a pohotovosť pri ďalších formách testovania.