Inkluzívny tím v základnej škole

Od septembra školského roka 2020/2021  v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II pôsobí v škole inkluzívny tím pozostávajúci zo školskej špeciálnej pedagogičky (Ivana Drangová), sociálnej pedagogičky (Kristína Števková), asistentiek učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (Lucia Obertová, Adriána Miedzgová, Lenka Reguľová a Andrea Tolnaiová).

Inkluzívny tím sa venuje nie len žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale v duchu inklúzie  všetkým žiakom. Žiakom, ktorých vedomosti a zručnosti sú oslabené prvou vlnou dištančného vzdelávania, žiakom po dlhšej absencii, či jednoducho tým, ktorí to potrebujú v danej chvíli. Dennodenne komunikujeme s učiteľmi aj rodičmi a spoločne hľadáme spôsoby ako zefektívniť vzdelávanie jednotlivých žiakov.  Cieľom inkluzívneho tímu nie je len vzdelávanie žiakov, ale aj ich emocionálne prežívanie, spoločné vzťahy, vzájomné akceptovanie a rešpekt medzi nimi. Sociálna  pedagogička pracuje individuálne, aj skupinovo so žiakmi jednotlivých tried, hravou formou optimalizuje sociálnu klímu triedy, prostredníctvom aktivít eliminuje možný výskyt šikany na škole.

Záleží nám na každej jednej žiačke či žiakovi našej školy. Našim hlavným cieľom je aby sa naši žiaci do školy tešili a aby sa v škole dobre cítili.