Využívame nové moderné pomôcky!

Aj keď sú v týchto dňoch v škole iba žiaci 1. stupňa ZŠ, vyučovacie hodiny si užívajú naplno. Zvlášť po tom, ako začali prichádzať objednané nové učebné pomôcky. Škola ich zakúpila pre 1. stupeň ZŠ na obohatenie a skvalitnenie vyučovania. Žiaci si už niektoré vyskúšali na hodinách slovenčiny, matematiky, prírodovedy či vlastivedy. Model slnečnej sústavy, magnety, buzoly, hodiny i hracie kocky potešili všetkých! Vyučovacia hodina tak naberá na svojej funkčnosti, tvorivosti a originalite. Veríme, že pomôžu deťom hravou formou v intenzívnom vnímaní, spracovaní a utvrdzovaní informácií, a tak aj v lepšom osvojení učiva.

Nebo v škole

Dnes bol výnimočný deň! Privítala nás otvorená nebeská brána, dokonca aj so svätým Petrom.

Stretli sme našich svätých patrónov, s ktorými sa deti oboznamovali v októbri na hodinách katolíckeho náboženstva. Bolo krásne počúvať príbehy svätcov z úst žiačikov a uvedomovať si spoločne ich vieru, životný príklad, silu orodovania a ochranu. Ďakujeme rodičom, že si svojou pomocou deťom  tiež pripomenuli význam nebeských patrónov.