Názorne, hravo a s radosťou

Druháci sú už skúsení školáci.
Počas septembra si zopakovali a utvrdili všetky dôležité veci prvého ročníka.
Od októbra pracujú naplno. Z čítania majú veľkú radosť, tešia sa na hodiny prvouky i regionálnej vlastivedy. Abecedu aj matematické príklady do 20 zvládajú hravo. Radi maľujú, cvičia, spievajú.
Nové informácie nasávajú všetkými zmyslami. Sú aktívni a radi prekvapia učiteľov i spolužiakov zaujímavou knihou, obrázkom, alebo ako naposledy – živým slimákom záhradným, ktorý strávil v našej triede pár dní.

Ako sme sa stali misionármi

„Pán Ježiš potrebuje naše ruky a srdce, aby svet rozkvitol dobrom a láskou.“

Misijný mesiac október bol plný života modlitby a spoznávania kontinentov: Európy, Ázie, Afriky, Ameriky a Oceánie. Každý deň sme cestovali do iného svetadiela, za ktorý sme sa spolu s Pannou Máriou modlili jeden desiatok svätého ruženca. 19. októbra sme sa v našej škole spojili v modlitbe svätého ruženca s deťmi z celého sveta. Veď už svätý páter Pio povedal, že ak sa jeden milión detí bude spolu modliť ruženec, môžu zachrániť svet! Objavovanie sveta bolo pre nás veľkým dobrodružstvom. Ako správny cestovatelia, mali sme aj cestovné pasy. Do našich modlitieb za Európu sme zahŕňali aj našich starých rodičov, ktorí v októbri slávia svoj sviatok a pre ktorých sme si pripravili aj malé prekvapenie. 

Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za krásny pestrofarebný mesiac plný spoločných chvíľ.

Deti a p. vychovávateľky zo ŠKD

Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta …

Do čarovného sveta kníh sa deti 1. stupňa so svojimi pani učiteľkami ponorili v pondelok, 26. októbra. V tento deň sa totiž všetci spoločne stali súčasťou Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa deťom pripomína každoročne už od roku 1999 štvrtý októbrový pondelok.

Pod tohtoročnou témou „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“  spoznali deti knihy rôzneho zamerania z našej školskej knižnice. Súčasná pandemická situácia nám síce neumožnila navštíviť ju, no triedne p. učiteľky vybrali pre deti knihy tie najzaujímavejšie a pripravili aktivity podľa jednotlivých ročníkov:          

V 1. ročníku pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“ sa prejavilo herecké nadanie i umelecké vlohy našich najmenších. Šikovní prváci totiž dramatizovali obľúbené rozprávky a z plastelíny vymodelovali úžasné rozprávkové postavičky.

Druháci boli už odvážnymi čitateľmi. Najprv sa so záujmom porozprávali s p. učiteľkou o svojej najobľúbenejšej knihe z knižnice. Vedeli vymenovať hlavné postavy i moment, ktorý ich zaujal najviac. Prejavili sa i ako výborní ilustrátori, keď ich pretvorili na výkres a vyhotovili tak zaujímavú nástenku.                                       

Tretí ročník sa zameral na kresťanskú literatúru. Sú to naši budúci prvoprijímajúci, preto by im v ich príprave mala pomôcť aj školská knižnica. V skupinkách si prečítali biblický príbeh a po častiach ho prerozprávali, precvičili sa v práci s literárnym textom. Svoje triedne p. učiteľky príjemne prekvapili vystihnutím hlavnej myšlienky príbehu – Boh je vždy s Tebou a nikdy Ťa neopustí.                                                                                                                                            Naši najstarší – štvrtáci pracovali ako včeličky s odbornou literatúrou. V skupinkách si podľa záujmu vybrali encyklopédie. Štúdiom obľúbených tém, vytváraním pojmových máp, kreslením či modelovaním si prehĺbili a rozšírili svoje odborné vedomosti.    

Všetci prvostupniari si v tento deň našli tú „svoju“ knihu. Pracovali vytrvalo, za čo si zaslúžia veľkú pochvalu! Veríme, že o čítanie sa budú zaujímať s takou chuťou i naďalej, v škole i doma. Veď, čo je krajšie ako sa ponoriť do sveta fantázie, zrelaxovať a veľa sa dozvedieť!

Deň sv. Vincenta de Paul

Tento rok sme si pripomenuli deň sv. Vincenta  27. 9. 2020. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu sme tento deň slávili v obmedzenom režime. Ráno sa nám prostredníctvom rozhlasu prihovoril pán kaplán Lukáš Líška, ktorý nám priblížil odkaz sv. Vincenta. Sv. Vincent bol veľmi láskavý, ošetroval chorých, ranených väzňov, vyučoval nevedomých a slúžil všetkým, ktorí sa nachádzali či už v materiálnej, alebo duchovnej biede. Jeho život a pôsobenie by nám mali byť v dnešných časoch vzorom.

V tento deň bola tiež vyhlásená súťaž Život sv. Vincenta de Paul. Zapojiť sa mohli všetci žiaci základnej školy, no i študenti nášho gymnázia. Žiaci mohli prispieť výtvarnými a literárnymi dielami, no i prezentáciami.

Zdroj: https://www.wikipedia.org/