Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ

V súlade s §2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a na základe rozhodnutia ministra školstva č : 2020/18259:4-A1810 a usmernenia o organizácii činnosti materských škôl ,základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia zo dňa 11.12.2020, na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí MŠ a vyjadrenia zriaďovateľa školy sa z personálnych aj prevádzkových dôvodov v dňoch od 21.12.2020 – 31.12.2020 prerušuje prevádzka vo všetkých triedach materskej školy sv. Vincenta de Paul, Levice.

Počas prerušenej prevádzky zabezpečíme –  plánovanú hĺbkovú dezinfekciu priestorov MŠ a aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy.  

            S úctou 

                                                                                   PaedDr. Mária Farkašová

                                                                                              riaditeľka školy